Plany miejscowe oraz plan ogólny

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Rogalin Północ

 PP.6721.4.2021

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) w związku z art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 3 Ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środo­wisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 17 października 2023 r. do 7 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium (plan ogólny).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z ww. art. art. Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

 PP.6721.4.2019

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) w związku z art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 3 Ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środo­wisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 17 października 2023 r. do 7 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium (plan ogólny).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z ww. art. art. Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Dolina Kopla

 PP.6721.2.2021

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1094) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 19 września 2023 r. do 10 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się 10 października 2023 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach przy ul. Piotrowskiej 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp obejmującego część wsi Drużyna oraz Borkowice

PP.6721.4.2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Drużyna oraz Borkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXVIII/569/22 z 23 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Drużyna oraz Borkowice.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Dymaczewo Południe"

PP.6721.7.2023

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Bolesławiec i Krosinko

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXXXIX/742/23 z 29 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Bolesławiec i Krosinko.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "Dymaczewo Północ"

PP.6721.6.2023

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXXXIX/741/23 z 29 czerwca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

 PP.6721.4.2019

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 31 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się w 7 sierpnia 2023 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Mosina - ul. Strzelecka 70-78

 PP.6721.2.2022

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – ul. Strzelecka 70-78” obejmującego część miasta Mosina

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – ul. Strzelecka 70-78” obejmującego część miasta Mosina. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 31 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się w 3 sierpnia 2023 r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Miejskim w Mosinie w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Krosinko - ul. Malinowa 9

 PP.6721.1.2022

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko. Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 31 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się w 3 sierpnia 2023 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Daszewice - rejon ul. Kasztanowej

 PP.6721.3.2021

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego obszar części wsi Daszewice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego obszar części wsi Daszewice. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 31 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się w 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach przy ul. Piotrowskiej 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w rejonie ul. J. Malczewskiego

PP.6721.5.2023.SK

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jacka Malczewskiego, obejmującego część miasta Mosina, wsi Krosno oraz wsi Krosinko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXXXVI/725/23 z 25 maja 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jacka Malczewskiego, obejmującego część miasta Mosina, wsi Krosno oraz wsi Krosinko.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do dnia 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp pn. „Mosina – rejon ul. Harcerskiej część południowa”

PP.6721.4.2023.SK

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – rejon ul. Harcerskiej część południowa”, obejmującego część miasta Mosina.

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXXXVI/726/23 z 25 maja 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – rejon ul. Harcerskiej część południowa”, obejmującego część miasta Mosina.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do dnia 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp pn. „Pożegowo część północno-wschodnia”

PP.6721.3.2023.SK                                                                                                          

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Pożegowo część północno-wschodnia” obejmującego część miasta Mosina.

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXXXV/710/23 z 27 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Pożegowo część północno-wschodnia” obejmującego część miasta Mosina.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do dnia 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp pn. "Kokotek"

PP.6721.2.2023.SK                                                                                                                                                                      

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kokotek” obejmującego część miasta Mosina.

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXXXIII/683/23 z 23 lutego 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kokotek” obejmującego część miasta Mosina.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl → Prawo → Uchwały Rady → Baza aktów własnych → numer uchwały. Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w terminie do dnia 8 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Sowiniecka-Gałczyńskiego-Leśmiana II (południe)

 PP.6721.7.2019

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). Projekt planu miejsco­wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 27 czerwca 2023 r. do 18 lipca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Dolina Kopla

 PP.6721.2.2021

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla", obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego pn. „Dolina Kopla", obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się w 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach przy ul. Piotrowskiej 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Daszewice - rejon ul. Kasztanowej

 PP.6721.3.2021

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego obszar części wsi Daszewice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego obszar części wsi Daszewice. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 25 kwietnia 2023 r. do 16 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się w 11 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach przy ul. Piotrowskiej 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Zakole Warty

 PP.6721.8.2019

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu rzeki Warty

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu rzeki Warty. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Sowiniecka-Gałczyńskiego-Leśmiana II (południe)

 PP.6721.7.2019

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). Projekt planu miejsco­wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp przy Jeziorze Budzyńskim

 PP.6721.10.2020

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 23 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2023 r.

Załączniki: