Plany miejscowe oraz studium

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Zakole Warty

 PP.6721.8.2019

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu rzeki Warty

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu rzeki Warty. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Sowiniecka-Gałczyńskiego-Leśmiana II (południe)

 PP.6721.7.2019

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa). Projekt planu miejsco­wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp przy Jeziorze Budzyńskim

 PP.6721.10.2020

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 23 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30 w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2023 r.

Załączniki:


Obwieszczenie o wyłożeniu projektów mpzp Sowniecka-Gałczyńskiego-Leśmiana

PP.6721.7.2019

OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej u.p.z.p., art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały nr LXII/728/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. (zmienionej uchwałami nr VII/33/19 z dnia 28 marca 2019 r., XX/141/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz LX/506/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część I (północna);
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa).

Projekty ww. planów miejscowych wyłożone będą w terminie od 26 września do 17 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Gminy pod adresem: bip.mosina.pl Urząd Miejski Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się 10 października 2022 r. o godz. 15:00 (część II – południowa) oraz 16:00 (część I – północna) w Sali kolumnowej w Mosińskim Ośrodku Kultury (ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.z.p. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r.

Załączniki do projektu mpzp dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część I (północna):

Załączniki do projektu mpzp dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa):

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Panu/Pani praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Krosinko-Mosina - etap II

PP.6721.14.2019

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 8 sierpnia 2022 r. do dnia 29 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line), na platformie ZOOM. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej, pod treścią niniejszego obwieszczenia (przy projekcie mpzp), co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2022 r.

Załączniki: 


Obwieszczenie o wyłożeniu projektu studium

 Mosina 11 lutego 2022 r.
 PP.6720.1.2019.JD

 OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina

         Na podstawie art. 11 pkt 7 - 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 8 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy urzędu. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 10 marca 2022 r. o godzinie 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line), na platformie ZOOM. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej, pod treścią stosownego obwieszczenia (przy projekcie studium), do godziny 10:00 w dniu dyskusji.
         Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022 r. 
/-/ Burmistrz Gminy Mosina

 

Załączniki: