Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji - SKO.GP.4000.1076.2022

SKO.GP.4000.1076.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2023 r., poz. 977), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamia o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1076.2022 z dnia 12 lipca 2023 r. o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2022 r., sygn. PP.6733.7.2019.JD o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, przewidzianej do realizacji na części działki nr geod. 166, obręb Dymaczewo Nowe, gmina Mosina.

Decyzję pozostawia się do wglądu dla stron postępowania (właścicieli i użytkowników wieczystych działek, pozostających w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji), na okres 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Pubicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój 119, w godzinach pracy Urzędu.