Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.34.2022.SC

PP.6733.34.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 31 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym – wylotem urządzeń kanalizacyjnych, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 215/31, 215/30, 213/3, 213/5, 213/7, 213/6, 215/34, 345 obręb Czapury, oraz na częściach działek o nr ewid. 245, 252 i 215/29 obręb Czapury, w gminie Mosina, oraz umarzająca postępowanie w zakresie części działki o nr ewid. 257 obręb Czapury, w gminie Mosina, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 9 listopada 2022 r.