Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.8.2024.SC

PP.6733.8.2024.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 lutego 2024 r. do Burmistrza Gminy Mosina wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie retencji wód opadowych wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem wód. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 1205/9, 1206/3, 1206/8, 1208/1, 1208/2, 1209/1, 1211/1, 1215/4, 1216, 1218/1, 1218/2, 1219/5, 1220 obręb Mosina, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 20 lutego 2024 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 22 lutego 2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.7.2024.SC

PP.6733.7.2024.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 lutego 2024 r. do Burmistrza Gminy Mosina wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie retencji wód opadowych wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem wód. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 69, 70, 71/3, 71/4 i 72/1 obręb Pecna. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 20 lutego 2024 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 22 lutego 2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.6.2024.SC

PP.6733.6.2024.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 lutego 2024 r. do Burmistrza Gminy Mosina wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie retencji wód opadowych wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem wód. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 119/43, 119/44, 206 i 207 obręb Rogalin, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 20 lutego 2024 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 22 lutego 2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.5.2024.SC

PP.6733.5.2024.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 lutego 2024 r. do Burmistrza Gminy Mosina wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie retencji wód opadowych wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem wód. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 1524 obręb Mosina, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 20 lutego 2024 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 22 lutego 2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.4.2024.SC

PP.6733.4.2024.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 lutego 2024 r. do Burmistrza Gminy Mosina wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie retencji wód opadowych wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem wód. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 580 obręb Pecna oraz na części działki o nr ewid. 579 obręb Pecna, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 20 lutego 2024 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 22 lutego 2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.30.2023.JD

PP.6733.30.2023.JD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 16 lutego 2024 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dla pieszych i drogi dla rowerów. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr 1773 oraz części działek nr: 1774, 1642/4, 1640, 1637/2, 1634/4 1638/2, 1636/7, 1637/1, 1643/3, 1642/11 i 1646/18, obręb Mosina, położonych w Mosinie.

Wydana decyzja została poprzedzona postanowieniem: Starosty Poznańskiego z 22.01.2024 r. (znak WŚ.673.13.5.2024.XXXVII), Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu z 23.01.2024 r. (znak PZ.ZPU.521.156.2024.JS) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z 24.01.2024 r. (znak NS.9022.47.2024.AC) – uzgadniającym jej projekt.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 19.02.2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.30.2023.JD

PP.6733.30.2023.JD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 19 grudnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dla pieszych i drogi dla rowerów. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr 1773 oraz części działek nr: 1774, 1642/4, 1640, 1637/2, 1634/4 1638/2, 1636/7, 1637/1, 1643/3, 1642/11 i 1646/18, obręb Mosina, położonych w Mosinie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 27 grudnia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.25.2023.JD

PP.6733.25.2023.JD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 20 grudnia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie placu miejskiego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek nr: 1582, 1583, 1584 oraz części działek nr: 1481/2, 1502, 1523, 1572, 1581/2, 1595/2 i 1993 obręb Mosina; położonych w Mosinie na/przy pl. 20 Października.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21.12.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.24.2023.SC

PP.6733.24.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 14 grudnia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze słupem linii napowietrznej. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 334/15 i 127/28 obręb Czapury, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 19 grudnia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.27.2023.BD

PP.6733.27.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 12.12.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek 1207/2, 1210/3, 1212/1, 1084, 984/4, 959, 1083/7, 925, 992/1, 917, 912/4, 960/1, obręb Mosina oraz na terenie części działek nr ewid. 1206/7, 1178, 1209/2, 1083/1, 1083/3, 1083/4, 1083/6, 946, 926, 970, 919/2, 918/2, 916/5, 930/1, 930/4, obręb Mosina w gminie Mosina

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 15.12.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.26.2023.BD

PP.6733.26.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 12.12.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr ewid. 64, obręb Czapury oraz na terenie częsci działek nr ewid. 55/5, 57, 63/29, 63/30, obręb Czapury w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 15.12.2023 r.