Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń o zebraniu materiałów - WPRiOŚ.6733.7.2022

Luboń, 25.11.2022 r.
WPRiOŚ.6733.7.2022
(PP.6733.24.2022.SC)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam strony postępowania i zainteresowanych
przez podanie do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mosina,
- na tablicach ogłoszeń w siedzibach ww. organów,

 że zostały zebrane materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przez przeprawę mostową Luboń – Czapury (zadanie inwestycyjne nr 3-02-20-237-1) na działkach położonych w Luboniu (dz. 8, 7/4, ark. 19, obręb Luboń, dz. nr 51, ark. 25, obręb Lasek) oraz w Mosinie (dz. nr 245, 254/2, 256/2, 256/1, 134, 139, obręb Czapury).

 Informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, w poniedziałki 9:00-17:00, we wtorki-piątki 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o sprostowaniu decyzji - PP.6733.34.2022.SC

PP.6733.36.2022.SC

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU DECYZJI

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 25 listopada 2022 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji z 3 listopada 2022 r. nr PP.6733.34.2022.SC o:

1)   ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym – wylotem urządzeń kanalizacyjnych. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 215/31, 215/30, 213/3, 213/5, 213/7, 213/6, 215/34, 345 obręb Czapury, oraz na częściach działek o nr ewid. 245, 252 i 215/29 obręb Czapury, w gminie Mosina;

2)   umorzeniu postępowanie w zakresie części działki o nr ewid. 257 obręb Czapury, w gminie Mosina, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 25 listopada 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.40.2022.JD

PP.6733.40.2022.JD

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 17 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupów oświetleniowych wraz z modułami fotowoltaicznymi. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działki nr ewid. 110/2, obręb Żabinko, położonej w Żabinku. W tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 23 listopada 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.39.2022.SC

PP.6733.39.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 80/9, 80/31 i 80/36 obręb Czapury, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 18 listopada 2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 listopada 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń o wycofaniu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WPRiOŚ.6733.7.2022

WPRiOŚ.6733.7.2022

PP.6733.24.2022.SC

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania i zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mosina,
  • na tablicach ogłoszeń w siedzibach ww. organów,

że w dniu 18 października 2022 r. do Urzędu Miasta Luboń wpłynął wniosek pełnomocnika wnioskodawcy Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda, 61-492 Poznań o wycofanie wniosku z dnia 15 lipca 2022 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przez przeprawę mostową Luboń – Czapury (zadanie inwestycyjne nr 3-02-20-237-1) na działkach położonych w Luboniu (dz. 8, 7/4, ark. 19, obręb Luboń, dz. nr 51, ark. 25, obręb Lasek) oraz w Mosinie (dz. nr 245, 254/2, 256/2, 256/1, 134, 139, obręb Czapury).   

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Wobec powyższego informuje się, iż nie wniesienie sprzeciwu przez strony wobec wycofania wniosku o wydanie ww. inwestycji celu publicznego, po upływie 14 dni do dnia publicznego ogłoszenia, będzie traktowane jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.34.2022.SC

PP.6733.34.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 31 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym – wylotem urządzeń kanalizacyjnych, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 215/31, 215/30, 213/3, 213/5, 213/7, 213/6, 215/34, 345 obręb Czapury, oraz na częściach działek o nr ewid. 245, 252 i 215/29 obręb Czapury, w gminie Mosina, oraz umarzająca postępowanie w zakresie części działki o nr ewid. 257 obręb Czapury, w gminie Mosina, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 9 listopada 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.31.2022.SC

 

PP.6733.31.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 31 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej WN-110 kV wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 215/31 obręb Czapury oraz na częściach działek o nr ewid. 211/2, 212/6, 213/6, 213/7, 213/3, 215/29, 215/30 obręb Czapury, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 9 listopada 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.10.2022.BD

PP.6733.10.2022.BD

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 18 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie fragmentów drugiej nitki rurociągu wody surowej tzw. by-passu łączącego ujęcie wody na Wyspie Krajkowskiej ze stacją uzdatniania wody w Mosinie. Inwestcyję przewidziano do realizacji na terenie działki o nr ewid. 105, obręb Baranowo oraz na terenie części działek o nr ewid.: 204/1, obręb Krajkowo; nr 204/2, 107, 106, 102, 109/1, 447, 386, 351, 349, 350 i 95/1, obręb Baranowo; nr 85/1, 85/2, 97/1 i 78/1, obręb Sowinki oraz nr 16/4, obręb Sowiniec, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 24 października 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.30.2022.BD

PP.6733.30.2022.BD

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 17 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ewid. 478/16, obręb Daszewice oraz na terenie części działek nr ewid. 478/1, 550, obręb Daszewice w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 października 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.22.2022.BD

PP.6733.22.2022.BD

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 17 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z szafami telekomunikacyjnymi oraz urządzeniami zasilającymi. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działki o nr ewid. 225/1, obręb Krosno w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 października 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.7.2019.JD

.
PP.6733.7.2019.JD

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 1 września 2022 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr POZ3057A wraz z infrastrukturą towarzy­szącą – wewnętrzną linią zasilającą. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr ewid. 166, obręb Dymaczewo Nowe, położonej w Dymaczewie Nowym, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 09.09.2022 r.