Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji - SKO.GP.4000.1076.2022

SKO.GP.4000.1076.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2023 r., poz. 977), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamia o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1076.2022 z dnia 12 lipca 2023 r. o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2022 r., sygn. PP.6733.7.2019.JD o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, przewidzianej do realizacji na części działki nr geod. 166, obręb Dymaczewo Nowe, gmina Mosina.

Decyzję pozostawia się do wglądu dla stron postępowania (właścicieli i użytkowników wieczystych działek, pozostających w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji), na okres 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Pubicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój 119, w godzinach pracy Urzędu.


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji - SKO.GP.4000.810.2022

SKO.GP.4000.810.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadamia o wydaniu decyzji Kolegium nr SKO.GP.4000.810.2022 z dnia 17 lipca 2023 r. w przedmiocie uchylenia w całości i przekazania do ponownego rozpatrzenia decyzji Burmistrze Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2022 r. (sygn. PP.6733.5.2022.JPZ) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu na terenie wsi Czapury istniejących napowietrznych linii energetycznych, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 345, 212/1, 211/1, 211/2, 212/6, 215/30, 266, 213/3, 213/7, 213/6, obręb Czapury oraz na części działek o nr ewid. 215/29, 215/31, 215/34, obręb Czapury.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.22.2023.PN

PP.6733.22.2023.PN

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 10.08.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji saniternej; przewidzianej do realizacji na terenie części działek o  nr ewid. 2091/35, 2091/131, obręb Mosina w rejonie skrzyżowania ulic Żeromskiego, Schulza i Iwaszkiewicza. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 28.08.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 29.08.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.21.2023.SC

PP.6733.21.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 25 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetleniowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działek o nr ewid. 257/3 i 276 obręb Nowinki, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 26 sierpnia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.20.2023.SC

PP.6733.20.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 16 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 161/4 obręb Czapury oraz na części działki o nr ewid. 175 obręb Czapury, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 18 sierpnia 2023 r.


Obwieszcze Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.19.2023.PN

PP.6733.19.2023.PN

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 1.08.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr ewid. 112/4 oraz częsci działki nr ewid. 174, obręb Daszewice w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 04.08.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.20.2023.SC

PP.6733.20.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 17 lipca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 161/4 obręb Czapury oraz na części działki o nr ewid. 175 obręb Czapury, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 25 lipca 2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 27 lipca 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.16.2023.BD

PP.6733.16.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 13.07.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie częsci działek nr ewid. 31/10, 31/11, obręb Sowiniecw gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 17.07.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.18.2023.BD

PP.6733.18.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 7.07.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowie ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno w miejscowości Mosina i Krosno polegająca na budowie drogi, przebudowie i budowie chodników, budowie miejsc posotojowych, budowie kanalizacji deszczowej". Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie częsci działek nr ewid. 103, obręb Sowiniec; 2234/1, 2195, obręb Mosina; 255/13, obręb Krosno; oraz na terenie działek o nr ewid. 2243/4, 2256, 2234/2, 2205, obreb Mosina; 405, 406, 391, 392, 285/1, 285/2, 285/3, 300/6, 301/3, obręb Krosno w gminie Mosina.

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 10.07.2023 r.

Załączniki:

Decyzja inwestycji celu publicznego

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zawieszeniu postępowania - PP.6733.17.2023.BD

PP.6733.17.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 7.07.2023 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr ewid. 13, obręb Bolesławiec; oraz na terenie części działek nr ewid. 152, 276, obręb Dymaczewo Nowe; 172/1, obręb Dymaczewo Stare, w gminie Mosina. Postępowanie zawieszono na wniosek wnioskodawcy - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 7.07.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.15.2023.SC

PP.6733.15.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 5 lipca 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetleniowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 256 i 276 obręb Nowinki, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 7 lipca 2023 r.