Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.1.2023.SC

PP.6733.1.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam sstrony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 5 stycznia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na części działki o nr ewid. 701 obręb Pecna, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 24 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 26 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.36.2022.SC

PP.6733.36.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 12 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 285 obręb Rogalin oraz 12 i 79/3 obręb Mieczewo, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.38.2022.SC

PP.6733.38.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 9 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 2714/43 obręb Mosina oraz na części działki o nr ewid. 2714/44 obręb Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.39.2022.SC

PP.6733.39.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 11 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 80/9, 80/31 i 80/36 obręb Czapury, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.42.2022.SC

PP.6733.42.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 9 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 73/107, 73/108, 73/109, 73/110, 73/111, 73/113, 75/27, 75/28, 76/21, 76/22 obręb Daszewice, w gminie Mosina, oraz umarzająca postępowanie w zakresie części działek o nr ewid. 76/22, 75/28 i 73/113 obręb Daszewice, w gminie Mosina, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.40.2022.JD

PP.6733.40.2022.JD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 23 grudnia 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupów oświetleniowych wraz z modułami fotowoltaicznymi. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działki nr ewid. 110/2, obręb Żabinko, położonej w Żabinku.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 27 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.38.2022.SC

PP.6733.38.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 10 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 2714/43 i 2714/44 obręb Mosina, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 20 grudnia 2022 r., po uzupełnieniu przez wnioskodawcę braków formalnych podania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 23 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.42.2022.SC

PP.6733.42.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam sstrony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 12 grudnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 76/22, 75/28 i 73/113 obręb Daszewice, oraz na częściach działek o nr ewid. 73/107, 73/108, 73/109, 73/110, 73/111, 75/27 i 76/21 obręb Daszewice, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 15 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń o wydaniu decyzji - WPRiOŚ.6733.7.2022

Luboń, 13 grudnia 2022 r.
WPRiOŚ.6733.7.2022
(PP.6733.24.2022.SC)

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

przez podanie do publicznej wiadomości:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mosina,
  • na tablicach ogłoszeń w siedzibach ww. organów,

że w dniu 13.12.2022 r. została wydana decyzja nr 3/2022 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Aquanet S.A. w Poznaniu, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przez przeprawę mostową Luboń – Czapury (zadanie inwestycyjne nr 3-02-20-237-1) na działkach położonych w Luboniu (dz. 8, 7/4, ark. 19, obręb Luboń, dz. nr 51, ark. 25, obręb Lasek) oraz w Mosinie (dz. nr 245, 254/2, 256/2, 256/1, 134, 139, obręb Czapury).

Informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, w poniedziałki 9:00-17:00, we wtorki-piątki 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zawieszeniu postępowania - PP.6733.27.2022.SC

PP.6733.27.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 29 listopada 2022 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji zabytkowego zespołu ogrodowo-parkowego w Rogalinie. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 74/1, 74/2, 74/3, 75 i 76 obręb Rogalin, w gminie Mosina. Zawieszenie postępowania spowodowane jest koniecznością rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ tj. do czasu rozpatrzenia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zażalenia Muzeum Narodowego w Poznaniu na postanowienie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, w zakresie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6, w związku z art. 60 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 2 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń o zebraniu materiałów - WPRiOŚ.6733.7.2022

Luboń, 25.11.2022 r.
WPRiOŚ.6733.7.2022
(PP.6733.24.2022.SC)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam strony postępowania i zainteresowanych
przez podanie do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mosina,
- na tablicach ogłoszeń w siedzibach ww. organów,

 że zostały zebrane materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przez przeprawę mostową Luboń – Czapury (zadanie inwestycyjne nr 3-02-20-237-1) na działkach położonych w Luboniu (dz. 8, 7/4, ark. 19, obręb Luboń, dz. nr 51, ark. 25, obręb Lasek) oraz w Mosinie (dz. nr 245, 254/2, 256/2, 256/1, 134, 139, obręb Czapury).

 Informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, w poniedziałki 9:00-17:00, we wtorki-piątki 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o sprostowaniu decyzji - PP.6733.34.2022.SC

PP.6733.36.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 25 listopada 2022 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji z 3 listopada 2022 r. nr PP.6733.34.2022.SC o:

1)   ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym – wylotem urządzeń kanalizacyjnych. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 215/31, 215/30, 213/3, 213/5, 213/7, 213/6, 215/34, 345 obręb Czapury, oraz na częściach działek o nr ewid. 245, 252 i 215/29 obręb Czapury, w gminie Mosina;

2)   umorzeniu postępowanie w zakresie części działki o nr ewid. 257 obręb Czapury, w gminie Mosina, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 25 listopada 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.40.2022.JD

PP.6733.40.2022.JD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 17 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupów oświetleniowych wraz z modułami fotowoltaicznymi. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działki nr ewid. 110/2, obręb Żabinko, położonej w Żabinku. W tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 23 listopada 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.39.2022.SC

PP.6733.39.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 80/9, 80/31 i 80/36 obręb Czapury, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 18 listopada 2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 listopada 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń o wycofaniu wniosku - WPRiOŚ.6733.7.2022

WPRiOŚ.6733.7.2022
(PP.6733.24.2022.SC)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania i zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mosina,
  • na tablicach ogłoszeń w siedzibach ww. organów,

że w dniu 18 października 2022 r. do Urzędu Miasta Luboń wpłynął wniosek pełnomocnika wnioskodawcy Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda, 61-492 Poznań o wycofanie wniosku z dnia 15 lipca 2022 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przez przeprawę mostową Luboń – Czapury (zadanie inwestycyjne nr 3-02-20-237-1) na działkach położonych w Luboniu (dz. 8, 7/4, ark. 19, obręb Luboń, dz. nr 51, ark. 25, obręb Lasek) oraz w Mosinie (dz. nr 245, 254/2, 256/2, 256/1, 134, 139, obręb Czapury).   

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Wobec powyższego informuje się, iż nie wniesienie sprzeciwu przez strony wobec wycofania wniosku o wydanie ww. inwestycji celu publicznego, po upływie 14 dni do dnia publicznego ogłoszenia, będzie traktowane jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.34.2022.SC

PP.6733.34.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 31 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym – wylotem urządzeń kanalizacyjnych, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 215/31, 215/30, 213/3, 213/5, 213/7, 213/6, 215/34, 345 obręb Czapury, oraz na częściach działek o nr ewid. 245, 252 i 215/29 obręb Czapury, w gminie Mosina, oraz umarzająca postępowanie w zakresie części działki o nr ewid. 257 obręb Czapury, w gminie Mosina, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 9 listopada 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.31.2022.SC

 PP.6733.31.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 31 października 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej WN-110 kV wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 215/31 obręb Czapury oraz na częściach działek o nr ewid. 211/2, 212/6, 213/6, 213/7, 213/3, 215/29, 215/30 obręb Czapury, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 9 listopada 2022 r.