Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.27.2023.BD

PP.6733.27.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 28.10.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek 1207/2, 1210/3, 1212/1, 1084, 984/4, 959, 1083/7, 925, 992/1, 917, 912/4, 960/1, obręb Mosina oraz na terenie części działek nr ewid. 1206/7, 1178, 1209/2, 1083/1, 1083/3, 1083/4, 1083/6, 946, 926, 970, 919/2, 918/2, 916/5, 930/1, 930/4, obręb Mosina w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 8.11.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 10.11.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.26.2023.BD

PP.6733.26.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 28.10.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki 64, obręb Czapury oraz na terenie części działek nr ewid. 55/5, 57, 63/29, 63/30, obręb Czapury w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 6.11.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 10.11.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.23.2023.SC

PP.6733.23.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 26 października 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na części działki o nr ewid. 269/1 obręb Nowinki, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 31 października 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.25.2023.JD

PP.6733.25.2023.JD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 19 października 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie placu miejskiego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek nr: 1582, 1583, 1584 oraz części działek nr: 1481/2, 1502, 1523, 1572, 1581/2, 1595/2 i 1993 obręb Mosina; położonych w Mosinie na/przy pl. 20 Października. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 24 października 2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 24 października 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.24.2023.SC

PP.6733.24.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 4 października 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze słupem linii napowietrznej. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 334/15 i 127/28 obręb Czapury, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 17 października 2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 18 października 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.23.2023.SC

PP.6733.23.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 5 września 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na części działki o nr ewid. 269/1 obręb Nowinki, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 6 października 2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 10 października 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjęciu czynności w postępowaniu oraz wydaniu decyzji - PP.6733.5.2022.SC

PP.6733.5.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 28 września 2023 r. podjęto czynności w postępowaniu i wydano decyzję odmawiającą ustalająca lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcą jako „skablowanie na terenie wsi Czapury istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych”.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 4 października 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.22.2023.PN

PP.6733.22.2023.PN

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 19 września 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działek o nr ewid. 2091/35 i 2091/131, obręb Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 września 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.22.2023.PN

PP.6733.22.2023.PN

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 19 września 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działek o nr ewid. 2091/35 i 2091/131, obręb Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 września 2023 r.


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji - SKO.GP.4000.1076.2022

SKO.GP.4000.1076.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2023 r., poz. 977), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamia o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1076.2022 z dnia 12 lipca 2023 r. o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2022 r., sygn. PP.6733.7.2019.JD o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, przewidzianej do realizacji na części działki nr geod. 166, obręb Dymaczewo Nowe, gmina Mosina.

Decyzję pozostawia się do wglądu dla stron postępowania (właścicieli i użytkowników wieczystych działek, pozostających w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji), na okres 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Pubicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój 119, w godzinach pracy Urzędu.


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji - SKO.GP.4000.810.2022

SKO.GP.4000.810.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadamia o wydaniu decyzji Kolegium nr SKO.GP.4000.810.2022 z dnia 17 lipca 2023 r. w przedmiocie uchylenia w całości i przekazania do ponownego rozpatrzenia decyzji Burmistrze Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2022 r. (sygn. PP.6733.5.2022.JPZ) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu na terenie wsi Czapury istniejących napowietrznych linii energetycznych, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 345, 212/1, 211/1, 211/2, 212/6, 215/30, 266, 213/3, 213/7, 213/6, obręb Czapury oraz na części działek o nr ewid. 215/29, 215/31, 215/34, obręb Czapury.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.22.2023.PN

PP.6733.22.2023.PN

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 10.08.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji saniternej; przewidzianej do realizacji na terenie części działek o  nr ewid. 2091/35, 2091/131, obręb Mosina w rejonie skrzyżowania ulic Żeromskiego, Schulza i Iwaszkiewicza. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 28.08.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 29.08.2023 r.