Obwieszczenia innych organów

Obwieszczenie o wydanej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

PO.ZUZ.4.4210.4.685.4.2022.KJ

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), jak również art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z 7 listopada 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.685.2022.KJ, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie 15 odcinków rowów drogowych wraz z 19 wylotami kanalizacji deszczowej W-1 – W-19, w granicy działki ewidencyjnej nr 349/1, 354/2, 356, 354/2, 386, 517, 409, 406, 405, 516, 434, 416, 415, 436, 459, 472, obręb Radzewice, gmina Mosina, powiat poznański;
  2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie 2 odcinków rowów drogowych wraz z przepustem o długości 5,5 m, w granicy działki ewidencyjnej 434, obręb Radzewice, gmina Mosina, powiat poznański;
  3. usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi powiatowej do projektowanych rowów drogowych, poprzez wyloty kanalizacji deszczowej jw.

Z decyzją strony mogą zapoznać się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, od pn. do pt. w godzinach urzędowania 8:00 – 15:00, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 85 08 436.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej – art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.