Konsultacje społeczne

Platforma do konsultacji społecznych Gminy Mosina

Wszelkie informacje dot. konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Mosina, dostępne są na dedykowanej stronie:


Konsultacje społeczne dotyczące projektowanych projektowanych ulic Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie dziękuje za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektowanych ulic Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach, które odbyły się w dniu 9 maja 2023 r. Państwa uwagi i sugestie zostały szczegółowo przeanalizowane i w dużej części wprowadzone. Odpowiedzi na Państwa poszczególne postulaty przygotowane zostały w ścisłej współpracy z Projektantami i przekazane Sołtysowi Adamowi Monikowskiemu. Część wniosków mieszkańców wymagała indywidualnego podejścia i obecnie możliwe jest ogłoszenie ostatecznego stanowiska w sprawie.

Burmistrz Gminy niniejszym informuje, że przedstawiony na konsultacjach społecznych Projekt Zagospodarowania Terenu jest dokumentacją powstałą w wyniku kilkumiesięcznych prac zespołów projektantów, które doprowadziły do powstania skoordynowanego pod względem prawnym dokumentu spełniającego wszystkie warunki terenowe i prawne. Mając powyższe na uwadze Urząd Miejski w Mosinie przy współpracy z Projektantami opracował odpowiedzi na wnioski mieszkańców wystosowane w trakcie konsultacji społecznych. Treść poszczególnych wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami umieszczona została poniżej

Wniosek:

Ul. Żwirowa (oznaczenie w MPZT - 24KDx) łącznik w kierunku ul. Wodnej prośba o doprojektowanie drogi do granicy działek ewidencyjnych 624 i 632

Odpowiedź:

Gmina przychyliła się do wniosku mieszkańców i zleciła zwiększenie zakresu opracowania zgodnie z postulatem.

Wniosek:

W związku z ukształtowaniem terenu i problemami związanymi ze spływem wód opadowych łącznikiem w kierunku ul. Wodnej, sugestia i prośba mieszkańców o zaprojektowanie odwodnienia liniowego na skrzyżowaniu – na połączeniu projektowanej ul. Żwirowej ze zjazdem w kierunku ul. Wodnej

Odpowiedź:

Zostanie wprowadzone odwodnienie liniowe, przejmujące wody opadowe napływające  z drogi wewnętrznej na ul. Żwirową.

Wniosek:

Prośba mieszkańca o zaprojektowanie kanału technologicznego w części projektowanego łącznika w kierunku ul. Wodnej (obecnie brak sieci telekomunikacyjnej)

Odpowiedź:

Gmina zaleciła zaprojektowanie rury osłonowej, która umożliwi w przyszłości ułożenie sieci telekomunikacyjnej bez konieczności rozbiórki wybudowanej nawierzchni.

Wniosek:

Ul. Piotrowska prośba mieszkańca – właściciela działki o numerze ew. 608/2 o poszerzenie projektowanego zjazdu na posesję do minimum 4m, a najlepiej do szerokości istniejącej bramy zjazdowej (analogicznie jak w przypadku posesji sąsiedniej do posesji nr 26 i 43)

Odpowiedź:

Wprowadzono – skorygowano zjazd na działkę 608/2 do szerokości 4,5 m.

Wniosek:

Ul. Żwirowa – mieszkańcy zwracają uwagę na to, że w czasie kilkuletnich zabiegów utrzymaniowych nawożono tłuczeń w celu wyrównania nawierzchni i w obrębie posesji nr 22, 22A i 24 doszło do znacznego zakrycia istniejących studni kanalizacji sanitarnej. Powstało wzniesienie, którego wysokość jest na tyle duża, że wody opadowe i roztopowe spływają na w/w prywatne posesje. Prośba mieszkańców, aby tak zaprojektować profil drogi, aby utworzone wzniesienie zostało wyrównane i przywrócone do wysokości sprzed zasypania.

Odpowiedź:

Zostanie wprowadzone – Biuro zaprojektuje niweletę z zachowaniem odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych (odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, bez odprowadzenia na prywatne posesje).

Wniosek:

Ul. Żwirowa – właściciel dz. ew. nr 628 wystosował prośbę, aby zjazd na nieruchomość zlokalizować na środku działki. Do nieruchomości wjeżdżają pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 40t. prośba o zaprojektowanie możliwie jak najszerszego zjazdu z uwzględnieniem wzmocnionej konstrukcji.

Odpowiedź:

Wprowadzono – zjazd o szerokości 4,5m zaprojektowano na środku działki nr 628, z kostki betonowej typu behaton wraz ze wzmocnieniem konstrukcji.

Wniosek:

Ul. Żwirowa – właściciel działki ew. nr 603/3 wystosował prośbę o przesunięcie projektowanego zjazdu w kierunku istniejących zabudowań możliwie najbliżej. Prośba o poszerzenie zjazdu do możliwie jak największej szerokości (na działkę wjeżdżają pojazdy dostawcze tzw. busy)

Odpowiedź:

Wprowadzono – zjazd o szerokości 4,5m zaprojektowano bliżej zabudowań na działce 603/3, zachowując widoczność przejazdu.

Wniosek:

Prośba o maksymalne przesunięcie projektowanego przejścia dla pieszych na ul. Piotrowskiej (w obrębie nieruchomości nr 27 i 24A) w kierunku zachodnim

Odpowiedź:

Wprowadzono.

Wniosek:

Skrzyżowanie ul. Piotrowskiej z ul. Szkolną – obecnie pierwszeństwo przejazdu wyznaczone jest dla ul. Szkolnej i zachodniej części ul. Piotrowskiej (w kierunku Poznańskiej). Skrzyżowanie jest na tyle łagodne, że pojazdy poruszają się tam z dużą (niebezpieczną) prędkością. W ocenie mieszkańców konieczne jest takie zaprojektowanie organizacji ruchu, aby wymusić spowolnienie ruchu. Prośba do projektantów o przeanalizowanie projektu w tej kwestii.

Odpowiedź:

W celu zmniejszenia prędkości na skrzyżowaniu, na ul. Szkolnej oraz zachodniej części ul. Piotrowskiej przed przejściami dla pieszych proponuje się wprowadzenie poduszek berlińskich.

Wniosek:

Skrzyżowanie ul. Piotrowskiej z ul. Żwirową – czy nie ma konieczności zaprojektowania przejścia dla pieszych?

Odpowiedź:

Nie zostanie wprowadzone – ze względu na strefę zamieszkania na ul. Żwirowej, nie projektujemy przejścia dla pieszych. Sugerowane przejście na jezdni wyznaczymy ciemniejszą kostką koloru szarego.

Wniosek:

Właściciel działki ewidencyjnej nr 606/8 posiada zjazd od strony ul. Żwirowej – prośba o likwidację projektowanego zjazdu

Odpowiedź:

Zlikwidowano zjazd na działkę nr 606/8 od strony ul. Piotrowskiej.

Wniosek:

Do działek ewidencyjnych nr 603/4 i 602/3 zaprojektowane są 2 zjazdy obok siebie – pytanie: Czy można zaprojektować 1 zjazd podwójny?

Odpowiedź:

Wprowadzono – przysunięto zjazdy do siebie.

Wniosek:

Właściciel działki ewidencyjnej nr 602/4 zgłosił prośbę o nieprojektowanie miejsc postojowych na długości jego posesji. Prośba o likwidację projektowanych miejsc lub przeniesienie ich lokalizacji w inne miejsce.

Odpowiedź:

Wprowadzono – na wysokości działki 602/4 zlikwidowano projektowane miejsca postojowe. Zaznaczamy, że istnieje jedynie możliwość wprowadzenia 2 miejsc postojowych na wysokości działek 609/1 i 609/2.

Wniosek:

Ul. Żwirowa właściciel działki ewidencyjnej nr 606/1 zgłosił prośbę o lokalizację zjazdu przy granicy działki (granica z działką 616/1)

Odpowiedź:

Wprowadzono – przesunięto zjazd na działkę 606/1 do granicy z działką 616/1

Wniosek:

Przy posesji 16 ul. Żwirowa łuk drogi mocno przylega do granicy działki. Czy nie należy go jakoś odsunąć od tego wjazdu?

Odpowiedź:

Wprowadzono – skorygowano krawędź łuku aby odsunąć od granicy działki.


Konsultacje społeczne dotyczące projektowanych ulic Jarzynowej i Olchowej w Mosinie

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie dziękuje za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektowanych ulic Jarzynowej i Olchowej w Mosinie. Państwa uwagi i sugestie zostały szczegółowo przeanalizowane, odpowiedzi na Państwa poszczególne postulaty przygotowane zostały w ścisłej współpracy z Projektantami.

W odpowiedzi na poszczególne wnioski Urząd Miejski w Mosinie informuje, że projekt drogi uwarunkowany jest:

 • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2351),
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.),
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988),
 • rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
 • rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680),
 • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
 • Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916, 1726, 2185, 2375)
 • Rozporządzeniami Ministra Środowiska:
  • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 poz. 1409)
  • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 poz. 1408)
  • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183)
  • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260)

Dodatkowo projekt drogowy musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz uwzględniać warunki:

 • środowiskowe i wodne (m.in. dotyczące odprowadzania wód deszczowych),
 • geologiczne,
 • branżowe (m.in. istniejących i planowanych sieci uzbrojenia terenu),
 • terenowe (ukształtowanie terenu)
 • społeczne (użytkownikami dróg nie są jedynie mieszkańcy posesji przyległych do tych dróg)
 • przepisów bezpieczeństwa w tym dostępności dla służb ratunkowych.

Projekt drogowy jest bardzo złożonym procesem uwzględniającym szczegółowo zapisy wyżej wymienionych aktów prawnych i procesów administracyjnych, wymagający szerokiej wiedzy i wieloletniej praktyki zespołu projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Jednocześnie projekt drogowy wymaga wielu uzgodnień, opinii i zgód wydawanych przez jednostki administracyjne do tego powołane.

Przedstawiony na konsultacjach społecznych Projekt Zagospodarowania Terenu jest dokumentacją powstałą w wyniku kilkumiesięcznych prac zespołów projektantów, które doprowadziły do powstania skoordynowanego pod względem prawnym dokumentu spełniającego wszystkie warunki terenowe i prawne.

Mając powyższe na uwadze Urząd Miejski w Mosinie przy współpracy z Projektantami opracował odpowiedzi na wnioski mieszkańców wystosowane w trakcie konsultacji społecznych. Treść poszczególnych wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami umieszczona została poniżej.

Wniosek:

Właściciel nieruchomości 3042 prosi o przesłanie niwelety drogi

Odpowiedź:

Projekt niwelety został przesłany na wskazany adres e mail.

Wniosek:

Właściciel posesji nr 3069 prosi o udzielenie informacji na temat spadku podłużnego projektowanego zjazdu.

Odpowiedź:

Pochylenie podłużne zjazdu wynosi około 20%, jak w stanie aktualnym.

Wniosek:

Właściciel posesji 3048 wnosi o zaprojektowanie 2 miejsc postojowych przed posesją.

Odpowiedź:

Wniosek sprzeczny z § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Właściciele działki ew. nr 3097 wnoszą o zaprojektowanie 2 miejsc postojowych przy swojej posesji.

Odpowiedź

Wniosek sprzeczny z § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Prośba o zaprojektowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych pomiędzy zjazdami przy dz. ewidencyjnej nr 3077.

Odpowiedź:

Wniosek sprzeczny z § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Biuro rachunkowe Exactus (ul. Bukowa 16) wnosi o zapewnienie miejsc parkingowych dla pracowników oraz interesantów wzdłuż ul. Jarzynowej, w bliskim sąsiedztwie ul. Bukowej.

Odpowiedź:

Burmistrz Gminy Mosina udzieli odrębnej odpowiedzi

Wniosek:

Właściciel działki ew. nr 3091 prosi o poszerzenie zjazdu do szerokości jezdni i zaprojektowanie 2 zjazdu do istniejącego utwardzenia na działce (pomiędzy budynkiem a granicą z działką 3092)

Odpowiedź:

Wprowadzono.

Wniosek:

Właściciel dz. ew. nr 3078/26 zwraca się z prośbą o zmianę lokalizacji zjazdu – prośba o przesunięcie zjazdu bliżej granicy z działką ew. nr 3077 tak aby zjazd był odsunięty od granicy o 50cm

Odpowiedź:

Częściowo wprowadzono – przesunięto zjazd tak aby był ok. 1,0 m od granicy działki. Dalsze przybliżenie skutkowałoby koniecznością wycinki drzewa numer 64.

Wniosek:

Właściciel działki ew. nr 3022 wnosi o zaprojektowanie zjazdu o szerokości 8,0 m ze względu na konieczność wjazdu pojazdu służącego działalności gospodarczej

Odpowiedź:

Wprowadzono – zaprojektowano jako 2 zjazdy na działkę (o szerokości 4,0m do istniejącego garażu oraz o szerokości 4,0 m na pozostałą część działki).

Wniosek:

Właściciel działki ew. nr 3089 prosi o zmianę lokalizacji zjazdu – do garażu w budynku (wjazd do garażu jest zamurowany, ale będzie przywracana jego funkcja). Obecnie zaprojektowany jest zjazd do przybudówki – warsztatu.

Odpowiedź:

Wprowadzono.

Wniosek:

Mieszkańcy ul. Jarzynowej wnoszą o zaprojektowanie krawężników wyniesionych na wysokość max 6cm.

Odpowiedź:

Krawężniki wyniesione na 12 cm mają stanowić fizyczne wygrodzenie jezdni od zieleni i chodników, aby ograniczyć najeżdżanie i parkowanie pojazdów, zgodnie z obowiązującym MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Przed lasem patrząc od strony ul. Strzeleckiej jezdnię zwęzić maksymalnie tylko do użytku mieszkańców, w trosce o środowisko i mieszkańców

Odpowiedź:

Wniosek sprzeczny z § 12 ust. 1 oraz § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Mieszkańcy ul. Jarzynowej wnoszą o zamknięcie drogi – ul. Jarzynowej pomiędzy ul. Bukową a posesją ul. Jarzynowa 17.

Odpowiedź

Wniosek sprzeczny z § 12 ust. 1 oraz § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Mieszkaniec ul. Olchowej wnosi o rezygnację z budowy chodnika wzdłuż ul. Olchowej

Odpowiedź:

Nie przewiduje się likwidacji projektowanego chodnika z uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wniosek:

Mieszkańcy wnoszą o pozostawienie projektowanych chodników w ul. Olchowej.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się likwidacji projektowanego chodnika z uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

Wniosek:

Prośba o rezygnację z progu zwalniającego na wysokości działki ew. nr 304/3

Odpowiedź:

Na ul. Olchowej rozmieszczono równomiernie (pomiędzy ul. Kalinową a rondem) 2 progi zwalniające. Zmiana lokalizacji zmuszałaby m. in. do konieczności korekty wpustu i systemu kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze ukształtowanie terenu i zakres zlewni zmiana lokalizacji lub likwidacja wpustu przyczyniłaby się do znacznego zmniejszenia skuteczności odbioru wód opadowych i roztopowych.

Wniosek:

Mieszkańcy wnoszą o pozostawienie zaprojektowanych progów w ul. Olchowej

Odpowiedź:

Na ul. Olchowej rozmieszczono równomiernie (pomiędzy ul. Kalinową a rondem) 2 progi zwalniające.

Wniosek:

Prośba o wycięcie drzewa na skrzyżowaniu ulic olchowej i Jarzynowej. Mieszkaniec zwraca uwagę, że drzewo było źródłem kilku stłuczek

Odpowiedź:

Układ drogowy został dopasowany do istniejącego drzewa. Drzewo w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, o wysokiej wartości przyrodniczej.

Wniosek:

Prośba o pozostawienie istniejącego dębu (w projektowanej wyspie ronda)

Odpowiedź:

Układ drogowy został dopasowany do istniejącego drzewa. Drzewo w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, o wysokiej wartości przyrodniczej.


Konsultacje społeczne dotyczące projektowanej ul. Kamioneckiej w Mieczewie

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie dziękuje za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektowanej ul. Kamioneckiej w Mieczewie, które odbyły się w dniu 23 maja 2023 r. Państwa uwagi i sugestie zostały szczegółowo przeanalizowane i w dużej części wprowadzone. Odpowiedzi na Państwa poszczególne postulaty przygotowane zostały w ścisłej współpracy z Projektantami i przekazane Pani Sołtys Izabelli Wójkiewicz. Część wniosków mieszkańców wymagała indywidualnego podejścia i obecnie możliwe jest ogłoszenie ostatecznego stanowiska w sprawie.

Burmistrz Gminy niniejszym informuje, że przedstawiony na konsultacjach społecznych Projekt Zagospodarowania Terenu jest dokumentacją powstałą w wyniku kilkumiesięcznych prac zespołów projektantów, które doprowadziły do powstania skoordynowanego pod względem prawnym dokumentu spełniającego wszystkie warunki terenowe i prawne. Mając powyższe na uwadze Urząd Miejski w Mosinie przy współpracy z Projektantami opracował odpowiedzi na wnioski mieszkańców wystosowane w trakcie konsultacji społecznych. Treść poszczególnych wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami umieszczona została poniżej:

Wniosek:

Mieszkańcy zwracają uwagę na odbywający się ul. Kamionecką ciężki ruch. Pojazdy tonażowe (przewóz drewna) przejeżdżają ul. Kamionecką z dużą prędkością. Mieszkańcy obawiają się, że dojdzie do wypadku z udziałem dzieci. Ul. Kamionecka jest drogą dojazdową (klasa D) położoną w pobliżu lasu i granicy gmin. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o ograniczenie wjazdu pojazdów powyżej 3,5t.

Odpowiedź:

Wg pktu 3.2.19 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w/s szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t” stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi. Ulica Kamionecka jest obecnie projektowana, co oznacza, że konstrukcja nawierzchni musi być dostosowana do rodzaju ruchu jaki się na tej drodze odbywa. Nadto obowiązkiem Zarządcy drogi jest umożliwienie korzystania z drogi publicznej wszystkim użytkownikom. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych skutkujące ograniczeniem działalności gospodarczej oraz dyskryminacji znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z dróg powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu” (pkt 3.1.1). Ograniczenie wjazdu pojazdów mogłoby stanowić ograniczenie swobody działalności gospodarczej wielu podmiotów. Jedyną możliwością jest społeczne wystąpienie mieszkańców do Starosty Wielkopolskiego jako zarządcy ruchu na drodze gminnej z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczeń.

Wniosek:

Mieszkańcy nieruchomości 108/1 i 108/2 zwracają uwagę, że nieruchomość jest położona niżej niż istniejąca jezdnia i proszą o takie zaprojektowanie drogi, aby wody opadowe nie zalewały posesji, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej.

Odpowiedź:

Projektowane pochylenie poprzeczne na danym odcinku odprowadza wodę opadową na wschodnią stronę jezdni, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Jezdnia jest ograniczona wyniesionym krawężnikiem, dlatego nie będzie możliwe przelewanie się wody z jezdni na posesje.

Wniosek:

Właściciele posesji zlokalizowanej na działkach 318/4 i 318/5 zwracają się z prośbą o przeprojektowanie drogi w taki sposób aby możliwe było zachowanie istniejących nasadzeń krzewów.

Odpowiedź:

Na wysokości działek 318/4 i 318/5 zaprojektowano chodnik krawędzi jezdni. Od strony ogrodzeń został zachowany pas zieleni. Z uwagi na rodzaj istniejących nasadzeń w pasie drogowym, po szczegółowej analizie skutków ich pozostawienia Gmina nie wyraża zgody na zachowanie istniejącego żywopłotu. Pas zieleni zostanie zagospodarowany przez Zarządcę drogi.

Wniosek:

Właściciele posesji zlokalizowanej na działkach 318/4 i 318/5 zwracają się z prośbą o przeanalizowanie infrastruktury podziemnej (kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) w celu określenia czy nasadzenia w pasie drogowym kolidują z siecią.

Odpowiedź:

Istniejące nasadzenia kolidują z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (sieć elektroenergetyczna ENEA i UM Mosina, siec telekomunikacyjna Orange).

Wniosek:

Przy działce 106/12 posadzony jest żywopłot, który najprawdopodobniej usytuowany jest centralnie na granicy działek pasa drogowego i dz. 106/12 lub bardzo blisko granicy po stronie działki prywatnej. Właściciel zwraca się z prośbą o zachowanie nasadzeń z uwagi na to, że najprawdopodobniej nasadzenia nie będą kolidowały z projektowaną drogą (UWAGA – istniejące ogrodzenie jest przesunięte w głąb nieruchomości)

Odpowiedź:

Istniejące nasadzenia kolidują z projektowanym układem drogowym (pobocze) oraz projektowaną infrastrukturą podziemną (sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna).

Wniosek:

Właściciele nieruchomości na działce ewidencyjnej 117/3 zwracają się z prośbą o przesunięcie zjazdu na środek (pomiędzy istniejącymi drzewami).

Odpowiedź:

Wprowadzono  zgodnie z dostarczonym przez właściciela nieruchomości planem sytuacyjnym z zaznaczoną wnioskowaną lokalizacją zjazdu.

Wniosek:

Mieszkańcy zwracają się z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa na ul. Kamioneckiej do czasu wybudowania drogi utwardzonej.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) Na drogach gruntowych dopuszczalne jest stosowanie znaków kierunków i miejscowości, oznakowania ostrzegawczego przed przejazdami kolejowymi i oznakowanie szlaków rowerowych. Na drogach gruntowych nie ma możliwości zastosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz organizacji ruchu w postaci zakazów, nakazów czy ograniczeń. Na drodze gruntowej zastosowanie mają obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Z uwagi na charakter ruchu drogowego jaki odbywa się na drodze, Gmina Mosina zwróci się do Starosty Poznańskiego, jako zarządcy ruchu drogowego na drogach gminnych, z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie ograniczenia prędkości w celu zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu drogowego.


Raport z konsultacji dot. Strategii rozwoju elektromobilności

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040"


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Mosina, 5 lutego 2019 r.
Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2018 r. Nr OŚ.00501.171.2018, na terenie Gminy Mosina, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r.

W trakcie trwania konsultacji złożone zostały propozycje, uwagi i opinie do uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie. Propozycje uwagi i opinie wraz z ich uwzględnieniem stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

O powyższych ustaleniach osoba wnosząca uwagi została poinformowana pismem z dnia 5 lutego 2019 r.


Załącznik:

Raport z konsultacji społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

Raport z konsultacji społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027


Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosiny.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina.pdf

Konsultacje społeczne projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny.pdf

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Mosina na lata 2017-2027


 


Raport dot. rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji MosinaINFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LAT

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

            Na podstawie § 10 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zakończone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, które przeprowadzane były w terminie od 24 lutego 2015 r., do dnia 16 marca 2015 r.

            W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie, propozycje oraz uwagi.

           


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mosina

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mosina

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

 Protokół z przperowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie, statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mosina