Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji nr PP.6730.224.2022.PN

PP.6730.224.2022.PN

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że 19 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr PP.6730.224.2022.PN, o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 42/20, położonej w obrębie geodezyjnym Sowinki.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 24.01.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy nr PP.6730.26.2022.SC

PP.6730.26.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 10 stycznia 2023 r. została wydana decyzja zmieniająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o nr ewidencyjnym 30/53, położonej w obrębie geodezyjnym Sowinki, w gminie Mosina. Decyzję wydano na wniosek pana Patryka Bartkowiaka.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z treścią decyzji podając sygnaturę sprawy.

Zgodnie z art. 49b k.p.a., na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji nr PP.6730.175.2022.JD

PP.6730.175.2022.JD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że 2 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr PP.6730.175.2022.JD, o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19 i 82/20, położonych w obrębie geodezyjnym Daszewice.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 19.12.2022 r.