Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania - PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że

zakończono postępowanie dowodowe.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 25 marca 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.17.2023.SK

PP.6730.17.2023.SK

OBWIESZCZENIE

 o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 25.01.2004 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęły odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.17.2023.SK z 8 stycznia 2024 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnym 2695/28, 2695/1, 2696/9, położonych w obrębie geodezyjnym Mosina, w gminie Mosina. Decyzję wydano na wniosek pana J.W. Odwołanie przekazano pismem z 1.02.2024 r. do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 1.02.2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 98 § 1 i art. 101, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że 28 grudnia 2023 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dowodowego.

Wnioskiem z 10 stycznia 2024 r. spółka AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowana przez pana Arkadiusza Lehmanna, zwróciła się z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 17 stycznia 2024 r.