Informacje dot. gospodarowania odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina za rok 2021

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów 2017 - 2020

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTEYCH PRZEZ GMINĘ MOSINA WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZEIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) określa na dany rok minimalne wartości poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (tabela 1) oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (tabela 2), które gminy zobowiązane są uzyskać.
Tabela 1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użyciapapieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

wartość dopuszczalna

min 20 %

wartość dopuszczalna

min 30 %

wartość dopuszczalna

min 40 %

wartość dopuszczalna min 50 %

32,70%

41,0%

52,02%

63,83%

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innch niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

wartość dopuszczalna

min 45 %

wartość dopuszczalna

min 50 %

wartość dopuszczalna

min 60 %

wartość dopuszczalna min 70 %

100%

100%

100%

38,30 %

2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaZałącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) określa na dany rok maksymalne wartości poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (tabela 3), które gminy zobowiązane są osiągnąć.

Tabela 3 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

 

wartość dopuszczalna

max 45 %

wartość dopuszczalna

max 40 %

wartość dopuszczalna

max 40 %

wartość dopuszczalna max 35%

0%

0%

0%

23,58%

 

 


Harmonogram wywozu odpadów w 2022 r.

Harmonogram wywozu odpadów

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2022 roku:

 

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinej w 2022 roku

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2022 roku


Lista przedsiębiorców odbierających odpady pochodzące z działalności rolniczej

Szanowni Rolnicy z terenu Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt f  ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) podaje adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Uwaga Gmina Mosina nie pokrywa kosztów odbioru i transportu odpadów rolniczych. Koszty odbioru i transportu ww. odpadów ustalane są indywidualnie z przedsiębiorcą.  

  Nazwa Dane teleadresowe Frakcje odpadu, które są odbierane Możliwość odbioru bezpośrednio od rolnika
  PreZero Service Zachód Sp. z o. o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń
Tel. 693 000 568
 • folia porolnicza
 • sznurki
Tak
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik Wąpiewo 26, 64-061 Kamieniec
Tel. 614 432 631
 • folia porolnicza
 • sznurki
 • opony
Tak
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.


Deklaracja - gospodarowanie odpadami


Segregacja odpadów od stycznia 2018 r.

Segregacja od stycznia 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 19), nastąpi zmiana w selektywnej zbiórce odpadów. Od stycznia, ze wszystkich gromadzonych odpadów będziemy selekcjonować również bioodpady, czyli m.in. resztki kuchenne, ale bez tych, pochodzenia zwierzęcego.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina, do zbierania segregowanych odpadów służą pojemniki lub worki oznaczone kolorami:
 • niebieski - „Papier": przeznaczone do odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;
 • żółty - „Metale i tworzywa sztuczne": przeznaczone do odpadów metalowych, w tym  opakowań z metali, z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych;
 • zielony - „Szkło": przeznaczone do odpadów ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe), w tym opakowania ze szkła;
 • brązowy -„Zielone": przeznaczone do odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi).

Do zbierania odpadów bio (resztek kuchennych) służą TYLKO POJEMNIKI w kolorze brązowym - „Bio".
W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali oddawać bio odpady (tzw. odpadki kuchenne) w pojemnikach mogą je wrzucać do pojemnika w workach foliowych.

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w związku z którymi właściciele nieruchomości, którzy odpady segregowane oddają w pojemnikach, muszą czytelnie oznakować pojemniki -  napis w widocznym miejscu. Gmina Mosina przygotowała gotowe wzory znakowania koszy, które można wydrukować i nakleić na pojemniki. Wzory dostępne są >>>TUTAJ<<<
Kosze powinny być w odpowiednim kolorze, zgodnym z przeznaczeniem. Pojemniki i worki do odpadów segregowanych niespełniające wymogów, w zakresie kolorystyki należy dostosować, lub zastąpić je pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

W przypadku odpadów biodegradowalnych, czyli odpadków kuchennych, mieszkańcy, którzy segregują śmieci muszą posiadać pojemnik w kolorze brązowym oznaczony napisem „Bio" lub założyć kompostownik.

Do odpadów zielonych tzn. trawy, liści, drobnych gałązek nadal pozostaną worki lub pojemniki w kolorze brązowym (oznaczone napisem „Zielone") i tak jak dotychczas, będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada.

Właściciele nieruchomości na których powstają odpady biodegradowalne, w tym odpadki kuchenne i odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie), mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby. W sytuacji gdy wielkość kompostownika jest niewystarczająca na usunięcie wszystkich odpadów zielonych, mogą one być przekazane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Jak poprawnie segregować

Nie jesteś pewny co można, a czego nie można umieszczać w workach i pojemnikach na segregowane odpady?
Wydrukuj poniższy plakat i powieś go w widocznym miejscu koło domowego kosza na śmieci.W związku z wejściem w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2018 r. właściciele nieruchomości, którzy odpady segregowane oddają w pojemnikach, muszą czytelnie oznakować pojemniki - napis w widocznym miejscu. Gmina Mosina przygotowała gotowe wzory znakowania koszy, które można wydrukować i nakleić na pojemniki.

PSZOK

PSZOK

PSZOK Mosina, ul. Sowiniecka 6G
Czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 15:00,
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Tel. 61 8132 321 w. 41
Tel. 697 888 420, e-mail: wywozy@pukmosina.pl

Do PSZOK-u można samodzielnie, nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczyć:
 • odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);
 • odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie - o średnicy maks. 3 cm i długości maks. 30 cm);
 • przeterminowane leki, chemikalia (detergenty, farby, tusze, rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin);
 • zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca);
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motocykli i motorowerów oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - w ilości 4 sztuk rocznie od mieszkańca).

Do PSZOK-u w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą przyjmowane:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • materiały izolacyjne (np. styropian do ocieplania budynków, papa);
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii), opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety, oznaczeń), odpady w opakowaniach cieknących;
 • urządzenia przemysłowe, odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej, sprzęt budowlany;
 • stolarka okienna.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego - odbywa się dwa razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronach bip.mosina.pl i www.pukmosina.pl

Przeterminowane leki można również oddawać w aptekach:
 • Apteka „NATURA" Mosina,
 • Apteka „MOSIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA" Mosina,
 • Apteka „PRZY KRZYŻU" Daszewice,
 • Apteka „STARA APTEKA" Mosina,
 • Apteka „GENCJANA" Krosno,
 • Apteka „KORMED" Czapury,
 • Apteka „NIEZAPOMINAJKA" Mosina,
 • Apteka „MACIERZANKA" Rogalinek,
 • Punkt Apteczny „PRABABKA" Babki,
 • Apteka „PARKOWA" Mosina,
 • Apteka „QUERCUS" Świątniki,
 • Apteka „SZAŁWIA" Krosno,
 • Apteka „POFARMA" Mosina,
 • Apteka „ESKULAP" Pecna.

Informacja w sprawie pojemników na odpady komunalne

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne poprzez wybór jednej z poniższych metod:
 • zakup pojemnika/ów we własnym zakresie,
 • odkupienie pojemnika/ów od przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Kompostowanie bioodpadów

Kompostowanie bioodpadów

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci.

Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Kompostownik można kupić w sklepie lub markecie albo zrobić samemu. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych. Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych. Kompostownik najlepiej zakładać od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na zbiornik powinno być osłonięte od wiatru, zacienione i nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego nawozu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zakupienie gotowego kompostownika ogrodowego z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach. Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu - dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika?

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza. Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

Posprzątaj po swoim pupilu

Posprzątaj po swoim pupilu

Na terenie całej Gminy Mosina, na osiedlach i w sołectwach dla właścicieli czworonogów przygotowano stojaki z bezpłatnymi woreczkami do usuwania odchodów. Woreczki mają stanowić ułatwienie dla opiekunów zwierząt i skłonić do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe na chodnikach, placach, terenach zieleni oraz innych obiektach i terenach publicznych. Przypominamy, że sprzątanie po zwierzętach to nie tylko dobra wola, czy wyraz dbałości o środowisko, ale przede wszystkim obowiązek. Za nieprzestrzeganie obowiązku sprzątania grozi mandat do 500 zł.

Czy wiesz, że...?
W psich odchodach występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi. Na zakażenie najbardziej narażone są dzieci bawiące się na placach zabaw, trawnikach i w piaskownicach.

Bezpłatne woreczki, które są dostępne w tzw. „psich stacjach", czyli stojakach, są ekologiczne i podlegają degradacji w środowisku naturalnym, dodatkowo pozwalają na sprzątnięcie odchodów bez brudzenia rąk, używania dodatkowych narzędzi i mogą być bezpiecznie wyrzucane do koszy na śmieci.
Kosze na psie odchody znajdują się w następujących lokalizacjach:
 • Osiedle Nr 3 Przy Strzelnicy (parku Strzelnica)
 • Osiedle nr 6 „Za Moreną" ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Osiedle nr 6 „Za Moreną" ul. Pożegowska - Glinianki
 • Osiedle nr 6 „Za Moreną" ul. Krotowskiego / ul. Budzyńska
 • Park Budzyń przy kanale
 • Krosno, ul. Strzelecka / ul. Polna (nowo zagospodarowany skwer)
 • Radzewice, ul. Sportowa (na terenie placu zabaw)
 • Mosina, promenada przy kanale
 • Mosina, ul. Krotowskiego (przy parkingu koło ronda)
 • Mosina, promenada przy kanale (w stronę targowiska)
 • Mosina, ul. Bolesława Krzywoustego
 • Mosina, ul. Strzelecka / ul. Głogowa
 • Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej (okolice torów)
 • Mosina, ul. Wodna / ul. Gajowa
 • Mosina, ul. Mickiewicza / ul. Sienkiewicza / ul. Kołątaja
 • Mosina, ul. 25 Stycznia / ul. Orzeszkowej
 • Mosina, ul. Jeziorna (przy placu zabaw)
 • Mosina, ul. Konopnicka / ul. Kusocińskiego
 • Mosina, ul. Gałczyńskiego  na odcinku między ul. Żeromskiego a ul. Tuwima
 • Mosina, ul. Targowa  / ul. Morelowa
 • Świątniki, ul. Kórnicka - przed wejściem na plac zabaw
 • Czapury, ul. Kręta (przy placu zabaw)

Odbiór przeterminowanych leków

Odbiór przeterminowanych leków

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż od stycznia 2017 r. odbiorem przeterminowanych leków i opakowań po lekach z aptek zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.

Odbiór w/w odpadów odbywa się bezpłatnie z częstotliwością 1 raz w miesiącu.

Leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji.

Każdy Mieszkaniec ma możliwość bezpłatnego oddania do apteki przeterminowanych leków i opakowań po lekach.


Można wrzucać
 do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów. Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !! - niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do worka lub pojemnika na surowce wtórne.

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też
szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

WYKAZ APTEK, W KTÓRYCH MIESZKAŃCY MOGĄ BEZPŁATNIE ODDAĆ PRZETERMINOWANE LEKI ORAZ OPAKOWANIA PO LEKACH

L.p.:
Lokalizacja
1
Apteka „NATURA", Pl. 20 Października 25, 62-050 Mosina,
2
Apteka „STARA APTEKA", Pl. 20 Października 3, 62-050 Mosina
3
Apteka „MACIERZANKA", ul. Mostowa 10, 62-22 Rogalinek
4
Apteka „NIEZAPOMINAJKA", ul. Dworcowa 2, 62-050 Mosina
5
Apteka „POFARMA", ul. Śremska 1, 62-050 Mosina
6
Apteka „PARKOWA", ul. Krotowskiego 16A/55, 62-050 Mosina
7
Apteka „QUERCUS", ul. Kórnicka 8, 62-022 Świątniki
8
Apteka SZAŁWIA", ul. Główna 2, 62-050 Krosno
9
Apteka „GENCJANA", ul. Nektarowa 1, 62-050 Krosno
10
Apteka „ESKULAP", ul. Strażacka 1, 62-053 Pecna
11
Apteka „PRZY KRZYŻU", ul. Poznańska 5A, 62-022 Daszewice
12
Punkt Apteczny „PRABABKA", Babki 4C
13
Apteka „Kormed", ul. Poznańska 76, 61-160 Czapury

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można też nieodpłatnie oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321, w. 41, 697-888-420).

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

POMYŚL O ŚRODOWISKU - ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. 

Na pewno nie powinno się wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosto na śmietnik lub na składowisko. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sprzęt ten jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia, po drugie jest on odpadem niebezpiecznym zawierającym znaczne ilości ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, berylu. Pierwiastki te mogą przedostawać się do wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia człowieka. 

Umieszczanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami powoduje, że znaczna ilość surowca wtórnego pod postacią metali, szkła  i tworzywa sztucznego przepada bezpowrotnie, a przecież w skali roku są to tysiące ton surowców. Ponadto, zgodnie z ustawą za pozostawienie zużytego sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, grozi kara grzywny do 5 000 zł. Zużytego sprzętu nie można umieszczać z innymi odpadami! Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych, ma obowiązek oddać zużyty sprzęt do punktów zbiórki ZSEE.

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był przy zakupie nowego urządzenia.

Czy wiesz, że?
 zawarta w świetlówkach rtęć to pierwiastek szkodliwy dla zdrowia. To dlatego tego typu lampy uznawane są za odpady niebezpieczne. Rtęć z pękniętej świetlówki (a tym grozi wyrzucenie do zwykłego kosza) przenika do środowiska np. zbiorników wodnych, a stamtąd do mózgów istot żywych (w tym ludzi) powodując zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

Zebrane w  ten sposób baterie i akumulatory należy przekazać bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym do PSZKO, zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321, w. 41, 697-888-420).

Poniżej link do strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod którym dostępny jest rejestr przedsiębiorców prowadzących m. in. działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze strumienia odpadów komunalnych, trafiających na lokalne wysypiska.

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

POMYŚL O ŚRODOWISKU - ODDAJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY 


Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od "zwykłych śmieci" poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu.

Zebrane w  ten sposób baterie i akumulatory należy przekazać bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym do PSZKO, zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321, w.41, 697-888-420).

Poniżej link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod którym dostępny jest wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów:
http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystania-ze-srodowiska_baterie-i-akumulatory

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie zużytych baterii przenośnych ze strumienia odpadów komunalnych, trafiających na lokalne wysypiska.

W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.

Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.