Stan mienia komunalnego

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Protokołu Inwentaryzacyjnego Nieruchomości Nr 3/2021 sporządzonego w związku zamiarem nabycia nieruchomości przez Gminę Mosina, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.).
Do wyłożonego protokołu można składać uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mosina, pokój nr 125, tel. 618 109 574. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Mosina ww. nieruchomości.


Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Protokołu Inwentaryzacyjnego Nieruchomości Nr 2/2021 sporządzonego w związku zamiarem nabycia nieruchomości przez Gminę Mosina, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.).
Do wyłożonego protokołu można składać uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mosina, pokój nr 125, tel. 618 109 574. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Mosina ww. nieruchomości.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst