Sprzedaż mienia gminnego

Zarządzenie Nr 24/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mosinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 24/2024
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mosinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) a także w wykonaniu uchwały nr XCIX/833/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetarowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr ewid. 1832/3 obr. Mosina, na poprawę jej warunków zagospodarownia, prawo własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mosina opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronach internetowych Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 24/2024
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lutego 2024 r.

Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosina przy ul. Strzeleckiej, stanowiącej własność Gminy Mosina

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Obręb ewidencyjny

Nr działki ewid.

(oznaczenie użytku)

Powierzchnia (ha)

Nr księgi wieczystej

Cena netto (zł)

Mosina

1832/6

(dr)

0,0101

PO2P/00263859/8

31 000

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)

Opis nieruchomości:

Niezabudowana, zagospodarowana nieruchomość, o foremnym kształcie zbliżonym do trapezu, teren działki płaski, częściowo ogrodzony. Teren zagospodarowany w części jako utwardzony parking a w części porośnięty krzewami ozdobnymi oraz trawnikiem. Nakłady w postaci ogrodzenia, nasadzeń  i utwardzenia parkingu nie stanowią własności Gminy Mosina. Nakłady zostały poczynione przez właściciela działki nr ewid. 1832/3 i stanowią jego własność. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz parking. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Strzeleckiej. W drodze znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie została dla niej wydana decyzja ustająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina zatwierdzonym uchwałą Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku studium symbolem A3_M1.

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Zarządzenie Nr 24/2024 (PDF, 268KB)