Najem mienia gminnego

Zarządzenie nr MK.0050.50.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres 10 lat w trybie prze

Zarządzenie nr MK.0050.50.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w sprawie ogłoszenia przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018r. poz. 130) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem, usytuowaną w Dymaczewie Starym przy ul. Szkolnej 4 stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu do dnia 14 maja 2018 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Ogłasza się przetarg ustny, nieograniczony na najem nieruchomości wskazanej w § 1 oraz wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 4.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu do dnia 14 maja 2018 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o ogłoszeniu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś          


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr MK.0050.50.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 kwietnia 2018 r.  

WYKAZ  
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r., poz. 121), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie Gminy Mosina.  
Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, usytuowana w Dymaczewie Starym przy ul. Szkolnej 4.  
Nr działki, nr księgi wieczystej Działka nr ewid. 143, obręb Dymaczewo Stare; księga wieczysta nr PO1M/00030281/3.
Powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości Nieruchomość gruntowa - 2323 m2. Budynek oświatowy o pow. użytkowej 205,86 m2 oraz powierzchni zabudowy -  214,94 m2.  
Opis Budynek składa się z dwóch brył połączonych w jedną całość. Budynek główny wybudowany na początku XX wieku. Murowany z cegły pełnej, parterowy, z poddaszem użytkowym, dwuspadowy dach kryty dachówką. Dobudowa w kształcie dwóch prostokątów parterowa z dachem płaskim pokrytym papą. Stan budynku podczas ostatniej okresowej kontroli został oceniony jako dobry. Nieruchomość gruntowa zagospodarowana jako plac zabawa i plac rekreacyjny.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności oświatowej.
Okres trwania umowy 10 lat.
Stawka wywoławcza czynszu najmu netto + 23% Vat 2.066,06 złotych netto / 2.541,26 złotych brutto - czynsz obejmuje wyłącznie najem nieruchomości gruntowej oraz budynku.
Termin wnoszenia opłat za najem Czynsz płatny miesięcznie z góry, do 10-tego każdego miesiąca, za który jest należny.  
Zasady aktualizacji opłat Czynsz najmu będzie corocznie powiększony o kwotę ustaloną na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o obowiązywać będzie od 01 stycznia. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w styczniu 2019 roku.    
Inne opłaty Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podmiotem dostarczającym energię elektryczną oraz podmiotem dostarczającym wodę. Najemca zobowiązany będzie pokrywać pozostałe koszty eksploatacyjne (ogrzewanie CO (olej opałowy), wywóz nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych). Najemca w związku z umową najmu będzie podatnikiem podatku od nieruchomości.
Najemca na własny koszt może dokonywać remontów i ulepszeń w budynku, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów oraz rozliczania ich w czynszu.   Inne
Nieruchomość  można  oglądać w terminie 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00. Wszelkich bliższych informacji udziela Referat Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego w Mosinie, pok. 121, tel. 61 8 109 527.                                                                    

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr MK.0050.50.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 kwietnia 2018 r.  
 
OGŁOSZENIE  
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie plac 20 Października 1, dnia 15 maja 2018 r. o godz. 12.00, sala nr 110 (I piętro).
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wysokości 508,00 zł (20% ceny czynszu wywoławczego za nieruchomość) do dnia 11 maja 2018r.(ze wskazaniem w tytule przelewu daty przetargu, której wpłata wadium dotyczy) na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie 39 9048 0007 2007 0000 0215 0022 w GBS Mosina (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).
3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie  komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych - okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.
6. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na najem wyżej wymienionej nieruchomości.
7. Burmistrz Gminy Mosina może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
8. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Mosina.
9. Nieruchomości najmowane są na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, a ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem najemcy.
10. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 121, tel. 61 8109 527 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl → mienie gminne → najem mienia gminnego.
   

ZARZĄDZENIE NR GG.00501.530.2014.BT. z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w

ZARZĄDZENIE NR GG.00501.530.2014.BT.

            Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 stycznia 2014r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina  będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013. 594 j.t.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wykazanych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.

 

  §2.

Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.174.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina, będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

§3.

Wykonanie powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

        

         §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

 

                      `                                 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr GG.00501.530.2014.BT Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 28 stycznia 2014 roku