2023

Lista wiadomości


Sprawdzenie zgodności realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską w Mosinie z obowiązującymi przepisami prawa

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznań

Jednostka kontrolowana:

Straż Miejska w Mosinie
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina

Zakres przedmiotowy kontroli:

Sprawdzenie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych oraz:

 • użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego,
 • ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o strażach gminnych,
 • wyników działań straży, w oparciu o przepisy niżej wymienionych aktów prawnych:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1763),
 2. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 202 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2009 r., Nr 220, poz. 1733 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2484 ),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1350),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. z 2009 r., Nr 220, poz. 1720),
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2014 r., poz. 777),
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1502),
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998r. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.).

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2022 roku.

Ustalenia kontroli:

Protokół z kontroli (PDF, 1,0 MB)