2022

Lista wiadomości


Prawidłowość sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnym

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Mosinie
ul. Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

Zakres przedmiotowy kontroli:

Prawidłowość sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnym

Okres objęty kontrolą:

21 października 2022 r. - 24 października 2022 r. Kontrolą mogą być również objęte dokumenty wytworzone wcześniej bądź później, niezbędne do realizacji celu kontroli.

Ustalenia kontroli:

Wystąpienie pokontrolne (PDF, 3,3 MB)