2024

Plan audytu

Urząd Miejski w Mosinie                                                                  Mosina, dnia 28.12.2023 r.

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

 

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2024 ROK

 

 1.   JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM

 

Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych

- Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

   (jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych)

 

- jednostki organizacyjne Gminy Mosina

 

 2.   WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA

 

ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE (Analiza ryzyka stanowi załącznik do Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok)

 

Lp.

Nazwa obszaru

Typ obszaru działalności

 

Podstawowa/

Wspomagająca

Poziom ryzyka

 

Wysoki/

Średni/

Niski

1.

Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem

Wspomagająca

Wysoki

2.

Transport zbiorowy i drogi publiczne

Podstawowa

Wysoki

3.

Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość

Wspomagająca

Wysoki

4.

Oświata

Podstawowa

Średni

5.

Zarządzanie kadrami, gospodarowanie zasobami urzędu i działalność pomocnicza

Wspomagająca

Niski

6.

Zamówienia publiczne

Wspomagająca

Średni

7.

Gospodarka komunalna

Podstawowa

Średni

8.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych

Wspomagająca

Średni

9.

Inwestycje i remonty

Wspomagająca

Średni

10.

Gospodarka przestrzenna, w tym planowanie strategiczne

Podstawowa

Średni

11.

Usługi społeczne

Podstawowa

Średni

12.

Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

Podstawowa

Średni

13.

Promocja gminy

Wspomagająca

Średni

14.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa

Podstawowa

Średni

3.   ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH

 

1. Zatrudnienie: audytor wewnętrzny – 0,75 etatu.

Zatrudnienie w ramach systemu zadaniowego czasu pracy z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

2. Planowany nakład czasu pracy w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia:

- liczba dni roboczych w 2024 roku – 251

- liczba osobodni dla stanowiska prowadzącego audyt wewnętrzny w 2024 roku - 188

(251 dni x 1 osoba x 0,75 etatu = 188 osobodni).

 

 

Lp.

Zadania audytora wewnętrznego

Zasoby ludzkie

(liczba osobodni)

1.

Przeprowadzanie zadań audytowych

70

2.

Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego

8

3.

Przeprowadzanie czynności sprawdzających

20

4.

Współpraca z innymi służbami kontrolnymi

5

5.

Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość

4

6.

Szkolenia i rozwój zawodowy

4

7.

Urlopy

20

8.

Czynności doradcze

40

9.

Inne działania – rezerwa czasowa

17

 

Ogółem liczba osobodni

188

 

 

 

 

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2024 ROKU

 

4.1    PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

Lp.

Temat zadania zapewniającego

Nazwy obszarów

Planowany czas przeprowadzenia zadania

(w osobodniach)

1.

Ocena sposobu wykorzystania środków finansowych w ramach dotacji z budżetu gminy

Gospodarka finansowa,

Promocja gminy

35

3.

Zasadność zawierania umów zleceń  pod kątem celowości wydatków

Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość

35

 

4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE

 

Lp.

Temat czynności doradczych

Planowany czas realizacji czynności

(w osobodniach)

1.

Ocena sposobu sprawowania nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w postępowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

15

2.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie zarządzania porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.

15

3.

Świadczenie usług bankowych na potrzeby Gminy Mosina

10

 

 

4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

 

Lp.

Temat zadania sprawdzającego

Nazwa obszaru

Planowany czas przeprowadzenia zadania

(w osobodniach)

1.

Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie

Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych

10

2.

Przegląd przyjętych i stosowanych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość

10

 

4.4 UWAGI

Audyt bezpieczeństwa informacji KRI prowadzony jest pod nadzorem IOD.

 

 5.   CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU)

 

Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka -                                                                   14

Liczba obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie zadań-                             3

Cykl audytu (w latach) -                                                                                                     5

 

                                                                                                Joanna Lesicka

.......28.12.2023 r...........                                                …………………………………….....................

            (data)                                                                          (podpis audytora wewnętrznego)

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                              Dominik Michalak

........28.12.2023 r...........                                               ……………………………………………………….

          (data)                                                                              (podpis kierownika jednostki)