2022

Plan audytu

Mosina, dnia 08.09.2022 r.

Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
 

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2022 ROK - KOREKTA

 
 

1.   JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM
 
Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
- Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
   (jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych)
 
- jednostki organizacyjne Gminy Mosina

 
 

2.   WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA
 
ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE (Analiza ryzyka stanowi załącznik do Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok)

 

Lp. Nazwa obszaru Typ obszaru działalności
 
Podstawowa/
Wspomagająca
Poziom ryzyka
 
Wysoki/
Średni/
Niski
1. Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem Wspomagająca Średni
2. Transport zbiorowy i drogi publiczne Podstawowa Średni
3. Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość Wspomagająca Wysoki
4. Oświata Podstawowa Niski
5. Organizacja urzędu, zarządzanie kadrami i działalność pomocnicza Wspomagająca Średni
6. Zamówienia publiczne Wspomagająca Średni
7. Gospodarka komunalna Podstawowa Średni
8. Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych Wspomagająca Wysoki
9. Inwestycje i remonty Wspomagająca Średni
10. Gospodarka przestrzenna, w tym planowanie strategiczne Podstawowa Niski
11. Usługi społeczne Podstawowa Niski
12. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej Podstawowa Średni
13. Promocja gminy Wspomagająca Niski
14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa Podstawowa Wysoki
 
 
3.  
ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH
 
1. Zatrudnienie: audytor wewnętrzny - 0,75 etatu.
Zatrudnienie w ramach systemu zadaniowego czasu pracy z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Planowany nakład czasu pracy w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia:
- liczba dni roboczych w 2022 roku (od marca 2022 r.) - 212
- liczba osobodni dla stanowiska prowadzącego audyt wewnętrzny w 2022 roku - 159
(212 dni x 1 osoba x 0,75 etatu = 159 osobodni).

 

Lp. Zadania audytora wewnętrznego Zasoby ludzkie
(liczba osobodni)
1. Przeprowadzanie zadań audytowych 30
2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 5
3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających 10
4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 15
5. Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość 5
6. Szkolenia i rozwój zawodowy 3
7. Urlopy 20
8. Czynności doradcze 68
9. Inne działania - rezerwa czasowa 3
  Ogółem liczba osobodni 159

 

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2022 ROKU

 

4.1    PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE
Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwy obszarów Planowany czas przeprowadzenia zadania
(w osobodniach)
1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie - etap I Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych 30


4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE

 

Lp. Temat czynności doradczych Planowany czas realizacji czynności
(w osobodniach)
1. Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zużycia paliwa przez jednostki OSP i Urząd Miejski w Mosinie
Kontynuacja z roku 2021 r. (rozszerzenie zadania)
20
2. Funkcjonowanie wspólnej działalności socjalnej dla jednostek oświatowych Gminy Mosina w zakresie udzielania pożyczek 40
3. Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Burmistrza Gminy Mosina 8

 

4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

 

Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru Planowany czas przeprowadzenia zadania
(w osobodniach)
1. Ocena poprawności i prawidłowości inwentaryzacji Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość 10

 

4.4 UWAGI
Audyt bezpieczeństwa informacji KRI prowadzony jest pod nadzorem IOD.
 
 
5.   CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU)

 

Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka - 14
Liczba obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie zadań - 1
Cykl audytu (w latach) - 5

 

08.09.2022 r. /-/ Joanna Lesicka
(data) (podpis audytora wewnętrznego)
   
 08.09.2022 r. /-/ Przemysław Mieloch
(data) (podpis kierownika jednostki)