2021

Plan audytu

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2021 ROK

1.   JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM
Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
(jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych)

2.   WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA   ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE (Analiza ryzyka stanowi załącznik do Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok)
Lp. Nazwa obszaru Typ obszaru działalności   Podstawowa/ Wspomagająca Poziom ryzyka   Wysoki/ Średni/ Niski
1. Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem Wspomagająca Wysoki
2. Transport zbiorowy i drogi publiczne Podstawowa Wysoki
3. Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość Wspomagająca Wysoki
4. Oświata Podstawowa Wysoki
5. Organizacja urzędu, zarządzanie kadrami i działalność pomocnicza Wspomagająca Wysoki
6. Zamówienia publiczne Wspomagająca Średni
7. Gospodarka komunalna Podstawowa Średni
8. Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych Wspomagająca Średni
9. Inwestycje i remonty Wspomagająca Średni
10. Gospodarka przestrzenna, w tym planowanie strategiczne Podstawowa Średni
11. Usługi społeczne Podstawowa Średni
12. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej Podstawowa Niski
13. Promocja gminy Wspomagająca Niski
14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa Podstawowa Niski

3.   ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH  
1. Zatrudnienie: audytor wewnętrzny (koordynujący) - 0,5 etatu, audytor wewnętrzny - 0,5 etatu.
Zatrudnienie w ramach systemu zadaniowego czasu pracy z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Planowany nakład czasu pracy w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia:
- liczba dni roboczych w 2021 roku - 252
- liczba osobodni dla stanowisk prowadzących audyt wewnętrzny w 2021 roku - 252 (252 dni x 2 osoby x 0,5 etatu = 252 osobodni).  
Lp. Zadania audytora wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
1. Przeprowadzanie zadań audytowych 128
2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 3
3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających 10
4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 2
5. Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość 10
6. Szkolenia i rozwój zawodowy 10
7. Urlopy 26
8. Czynności doradcze 63
9. Inne działania - rezerwa czasowa 0
  Ogółem liczba osobodni 252

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2021 ROKU
4.1. PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE
Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwy obszarów Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1. Przegląd przyjętych i stosowanych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość 25
2. Ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie wydawania decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Transport zbiorowy i drogi publiczne 25
3. Funkcjonalność środowiska informatycznego w Urzędzie Miejskim w Mosinie (ocena zasadności użytkowanych programów w urzędzie) Organizacja urzędu, zarządzanie kadrami i działalność pomocnicza 27
4. Nadzór nad jednostkami gminnymi w zakresie gospodarki mieniem komunalnym Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem 28
5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów w jednostkach oświatowych Oświata 23

4.2. PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE  
Lp. Temat czynności doradczych Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1. Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu oraz wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mosina 13
2. Zaciąganie zobowiązań na okres dłuższy niż rok budżetowy w Urzędzie Miejskim w Mosinie 20
3. Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zużycia paliwa przez jednostki OSP 15
4. Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Burmistrza Gminy 15

4.3. PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE  
Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1. Ocena poprawności i prawidłowości inwentaryzacji Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość 5
2. Przegląd środowiska i mechanizmów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mosina. Organizacja urzędu, zarządzanie kadrami i działalność pomocnicza 5

4.4 UWAGI Audyt bezpieczeństwa informacji KRI prowadzony jest pod nadzorem IOD.

5. CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DANYM ROKU)
Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka - 14
Liczba obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie zadań - 5
Cykl audytu (w latach) - 3