Podstawowe informacje

Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której zamysłem jest wspieranie Burmistrza oraz kierownika jednostki organizacyjnej w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

 

Uregulowania prawne normujące pracę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Mosinie:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z poźn. zm.) – Dział VI;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506);
  • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla  jednostkach sektora finansów publicznych;
  • Komunikat Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Uregulowania wewnętrzne normujące prace audytu w Urzędzie Miejskim w Mosinie: