Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie

Organ wykonawczy: Sołtys - Stefan Antkowiak
Rada Sołecka:
1. Klaudia Jaśkiewicz
2. Dawid Leśniewicz
3. Agnieszka Suszka
4. Maciej Tim