Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Adam Monikowski
Rada Sołecka:
1. Katarzyna Biedermann
2. Sławomir Kamyszek
3. Róża Pieczulis
4. Lidia Poniży
5. Justyna Raszewska
6. Wiesława Renn