Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 2 w Mosinie:
1. Renata Kubala - Przewodnicząca
2. Czesław Andrzejczak
3. Izabela Demska
4. Mikołaj Demski
5. Ewa Jaworska
6. Paweł Marcinkowski
7. Edyta Walkowiak