Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywlinego

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
I piętro, pok. nr 2.5 i 2.6
tel. 61 8109-560
usc@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. Rejestracja aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) w Rejestrze Stanu Cywilnego, wydawanie odpisów zupełnych, skróconych oraz wielojęzycznych z w.w aktów, a także załatwianie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w szczególności:
  1. przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego i poza nim;
  2. przyjmowanie oświadczeń woli o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa;
  3. przyjmowanie pisemnych zapewnień od nupturientów, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  4. wystawianie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi;
  5. wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
  6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
  7. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
  8. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;
  9. kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych, dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków, wystawianie wypisów i zaświadczeń;
  10. sporządzanie aktów stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
  11. wpisywanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;
  12. sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie sporządzonego aktu stanu cywilnego;
  13. odtworzenie treści aktu stanu cywilnego;
  14. unieważnienie aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie;
  15. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
  16. administracyjna zmiana imion i nazwisk;
  17. wprowadzanie aktów stanu cywilnego z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego z urzędu lub na wniosek osoby albo innego USC;
  18. przekazywanie zleceń wprowadzenia aktów stanu cywilnego z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego do innych urzędów;
  19. wprowadzanie zmian w rejestrze PESEL w związku ze zmianami stanu cywilnego osób, zgonem, zmianą imienia i nazwiska;
  20. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, po ujawnieniu takich niezgodności lub na zlecenie innych urzędów;
  21. nadawanie numeru PESEL i meldowanie dziecka, jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie sporządza akt urodzenia dziecka na terenie Gminy.
 2. Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 3. Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań statystycznych do GUS.
 4. Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 6. Przekazywanie ksiąg urodzeń po upływie stu lat od ich zamknięcia i małżeństw i zgonów po upływie osiemdziesięciu lat od ich zamknięcia do Archiwum Państwowego.
 7. Ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.

Formularze wniosków: