Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

 
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi (BZPE)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (nowa część budynku), pok. nr 20
tel. 618-109-537
rzp@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

Do zadań Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi należy w szczególności:
 1. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
 2. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy na zadania realizowane przez Gminę, w tym:
  1. pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć i projektów;
  2. opracowywanie analiz uzasadniających możliwości formalne, techniczne i ekonomiczne realizacji projektów;
  3. koordynowanie działań służących pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w ramach współpracy z zespołami projektowymi powoływanymi doraźnie na potrzeby określonych projektów;
  4. przygotowywanie wniosków aplikujących o środki pozabudżetowe;
  5. koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów;
  6. monitorowanie, raportowanie i rozliczanie zadań realizowanych ze środków pozabudżetowych.
 3. Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji projektów.
 4. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizowanymi projektami.
 5. Monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, a także bieżąca analiza i monitoring aktualnych wersji najważniejszych dokumentów programowych i strategicznych Gminy.
 6. Współpraca z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie informowania o inwestycjach zlokalizowanych na terenach zieleni.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.