Referat Zarządzania Bezpieczeństwem

Referat Zarządzania Bezpieczeństwem

Referat Zarządzania Bezpieczeństwem (ZB)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
II piętro, pok. nr 3.20
tel. 61 8109-503

 

Wykaz pracowników:

  

Do zadań Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem należy w szczególności:
 1. W zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:
  1. monitorowanie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Gminy;
  2. planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa,
  3. koordynacja działań wspólnych policji i straży miejskiej;
  4. współpraca z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
  5. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych;
  6. utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań.
 2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. realizowanie zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, ewakuacji/przejęcia ludności i i II stopnia;
  2. całodobowa obsługa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń;
  3. obsługa administracyjna Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  4. współdziałanie w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych;
  5. ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniami.
 3. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1. planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  2. organizowanie i prowadzenie gminnych ćwiczeń, szkoleń i manewrów OSP;
  3. czuwanie nad realizacją badań lekarskich i ubezpieczeniem członków OSP i samochodów pożarniczych;
  4. nadzorowanie szkoleń z zakresu p.poż. pracowników Urzędu.
 4. W zakresie spraw obrony cywilnej:
  1. przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie gotowości cywilnej Gminy;
  2. opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej, obrony zabytków, ewakuacji/przyjęcia ludności III stopnia;
  3. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
  4. nadawanie przydziałów organizacyjnych do formacji obrony cywilnej;
  5. współdziałanie z administracją samorządową, rządową i wojskową w zakresie obrony cywilnej;
  6. organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny.
 5. W zakresie spraw obronnych:
  1. organizowanie akcji kurierskiej;
  2. planowanie operacyjne w ramach przygotowań obronnych państwa;
  3. aktualizacja dokumentacji GSK Burmistrza oraz planu przemieszczenia GSK do ZMP oraz planu ochrony i obrony stanowiska;
  4. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie Gminy;
  5. przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów wojskowych oraz nakładanie świadczeń w czasie pokoju oraz na wypadek mobilizacji i wojny;
  6. planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony;
  7. prowadzenie spraw Gminy w zakresie obronności państwa;
  8. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 6. W zakresie kwalifikacji wojskowej:
  1. prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i udział w kwalifikacji wojskowej;
  2. uczestniczenie w pracach powiatowej komisji lekarskiej;
  3. przygotowywanie decyzji w sprawach uprawnień żołnierzy i osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz członków ich rodzin;
  4. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie Akcji Kurierskiej.

 

Formularze wniosków: