Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

 
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (SO)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-565
I piętro, pok. nr 2.14 i 2.16
so@mosina.pl
 

Wykaz pracowników:


Zadania Referatu:

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 1. Zadania w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym:
  1. przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie i wznowienie oraz wykreślenie wpisu;
  2. wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do CEIDG;
  3. przekształcanie wniosków papierowych o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego;
  4. wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza
  5. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza;
  6. wprowadzanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz licencji na transport drogowy i działalność taksówek osobowych
  7. prowadzenie rejestru „innych obiektów", w których świadczone są usługi hotelarskie;
  8. przyjmowanie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych przedsiębiorców oraz członków rodzin.
 2. Zadania z zakresu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:
  1. przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie zezwoleń;
  2. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  3. prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, o wydanie decyzji na cofnięcie zezwoleń oraz o wydanie decyzji na wygaśnięcie zezwoleń;
  4. przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wydawania informacji o podziale na raty wyznaczonej opłaty.
 3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Zadania z zakresu ewidencji ludności:
  1. załatwianie zgłoszeń meldunkowych dotyczących: a. zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, b. wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, c. wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. prowadzenie rejestru mieszkańców;
  3. występowanie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o nadanie numeru PESEL oraz upowszechnianie tych numerów;
  4. wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów;
  5. udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 5. Zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych:
  1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych;
  2. występowanie o produkcję dowodów osobistych;
  3. wydawanie dowodów osobistych;
  4. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;
  5. wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych;
  6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 6. Prowadzenie stałego rejestru wyborców:
  1. sporządzanie sprawozdań o stanie rejestru wyborców;
  2. aktualizacja rejestru wyborców;
  3. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestru wyborców;
  4. udostępnianie rejestru wyborców;
  5. załatwianie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców;
  6. sporządzenie spisu wyborców.
 7. Przyjmowanie wniosków i wydawanie kart w ramach programu Mosińska Karta Rodziny 3+.
 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i opracowywanie informacji wynikających z zadań Referatu.


  Formularze wniosków: