Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa (PP)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 119 i 120
tel. 611-018-208

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa należy w szczególności:
 1. Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu.
 2. Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał o przystąpienie do sporządzania miejscowych planów, zmian do nich i studium.
 4. Przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych planów.
 5. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania terenu.
 7. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenu.
 8. Ocena zasadności dokonywania zmian zagospodarowania Gminy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 10. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 11. Obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 12. Przygotowanie i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).
 13. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna w zakresie działalności Referatu.
 14. Koordynacja prac nad opiniowaniem i uzgadnianiem strategii, programów, planów opracowywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.
 15. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z opracowaniem i realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
 16. Koordynacja prac związanych z Opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.
 17. Współpraca ze służbami nadzoru budowlanego (nie dotyczy współpracy związanej z realizacją inwestycji gminnych).
 18. Opiniowanie projektów podziału nieruchomości, w ramach postępowań prowadzonych przez Referat Geodezji i Nieruchomości.
 19. Utrzymywanie estetyki na terenie Gminy w zakresie właściwości Referatu.
 20. Współpraca z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie:
  1. Zgodności projektów zieleni z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w kontekście utrzymania ładu przestrzennego;
  2. Uzgadniania wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania zieleni istniejącej lub tworzenie nowych terenów zieleni, w tym terenów m.in. zielni w ciągach komunikacyjnych, terenów zieleni izolacyjnej i ochronnej, projektowanie i kształtowanie alei;
  3. Opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania zieleni istniejącej lub tworzenie nowych terenów zieleni;
  4. Analizowanie i przekazywanie danych do naliczenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
  5. Współpraca przy opiniowaniu decyzji starosty w sprawach rekultywacji w zakresie dokumentów planistycznych.
 21. Współpraca z Referatem Planowania Przestrzennego i Budownictwa w zakresie planowania i aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Formularze wniosków: