Referat Oświaty i Sportu

Referat Oświaty i Sportu

Referat Oświaty i Sportu (OP)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-580
I piętro, pok. nr 2.13 i 2.12
  

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
Do zadań Referatu Oświaty i Sportu należy w szczególności:
 1. Wykonywanie zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.
 2. Projektowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących granic obwodów szkół.
 3. Koordynacja, doradztwo i nadzór w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 4. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
 5. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
 6. Rozliczanie dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin.
 7. Kontrola w przedszkolach niepublicznych, szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, według której udzielana jest dotacja na dany miesiąc.
 8. Współdziałanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, wizytatorami Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami mającymi wpływ na pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówek oświatowych.
 9. Ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.
 11. Prowadzenie postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli w ustawowym zakresie.
 12. Występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
 13. Organizowanie dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 15. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego.
 16. Zapewnienie w budżecie Gminy i przekazywanie szkołom środków na wypłacenie stypendiów naukowych i za wybitne osiągnięcia sportowe.
 17. Przeprowadzanie konkursów organizowanych dla jednostek oświatowych.
 18. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie regulaminów kształtujących politykę płacową dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół.
 19. Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i w budżecie Gminy.
 20. Sporządzanie informacji stanie realizacji zadań oświatowych Gminy zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245).
 21. Prowadzenie statystyki oświatowej.
 22. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników.
 23. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 24. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
 25. Nadzór merytoryczny nad otrzymywanymi przez Gminę notami obciążeniowymi z tytułu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.
 26. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie realizowanych spraw.
 27. Nadzór nad działalnością szkół/placówek zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego szkołę/placówkę.
 28. Nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych miejskich szkół podstawowych i przedszkoli, sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie realizacji planów finansowych i przekazywanie ich do Referatu księgowości.
 29. Bieżąca analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, prowadzenie kontroli finansowej.
 30. Nadzór nad opracowaniem projektów i planów rozwoju kultury, sportu oraz koordynacja ich wdrażania.


Formularze wniosków: