Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (stara część budynku), pok. nr 11, 12, 13 i 14
tel. 611-018-204
 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:
 1. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się rolnictwem.
 2. Ochrona powietrza i klimatu, w tym tworzenie warunków dla ograniczenia emisji do powietrza. Współpraca z organami ochrony środowiska oraz instytucjami zewnętrznymi w tym zakresie.
 3. Organizacja, nadzór i kontrola terenów zieleni na terenie Gminy.
 4. Projektowanie terenów zieleni i uzgadnianie prac oraz realizację inwestycji w zakresie terenów zieleni.
 5. Planowanie i kompleksowy nadzór nad rozwojem zieleni oraz opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych dot. inwestycji gminnych.
 6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
 7. Prowadzenie postępowań w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów leśnych.
 8. Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów, opiniowanie wniosków w tych sprawach oraz procedowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
 9. Współdziałanie i realizacja zadań Gminy wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  1. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
   1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
   2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
   3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  2. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki - do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  3. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych - do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  4. współudział z Referatem Podatków i Opłat w przygotowywaniu propozycji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący miejską jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  5. realizacja zadań związanych z przejęciem, w trybie wykonania zastępczego, obowiązków utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują częstotliwości i sposobu korzystania z usług realizowanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Prowadzenie postępowań w zakresie naruszenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 11. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz współdziałanie w ramach postępowań prowadzonych przez inne organy.
 12. Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom.
 13. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 14. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie właściwości Referatu.
 15. Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną.
 16. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
 17. Nadzór nad funkcjonowaniem miejsca czasowego pobytu zwierząt oraz zapewnienie odłowu zwierząt bezdomnych.
 18. Utrzymywanie estetyki na terenie Gminy w zakresie właściwości Referatu.
 19. Opracowywanie strategii, planów, programów i regulaminów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu.
 20. Wprowadzanie i aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody w zakresie form ochrony ustanowionych przez Radę Gminy.
 21. Tworzenie regulacji dotyczących wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy.
 22. Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 23. Organizacja i współpraca w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.
 24. Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 25. Nadzór nad przedsiębiorstwem, które jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem, w zakresie:
  1. spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach;
  2. terminowości wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
  3. oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania odpadów komunalnych;
  4. rozliczania za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.
 26. Ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 27. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
 28. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami.
 29. Opracowywanie projektów uchwał, regulaminów z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawie:
  1. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  2. określenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości,
  4. organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy,
  5. podejmowania decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania tych odpadów
  6. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,
  7. określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 30. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska.
 31. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów w zakresie właściwości referatu.
 32. Przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń na wytwarzanie, usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów.
 33. Wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.
 34. Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzanie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 35. Uczestnictwo w przeprowadzeniu spisu rolnego.
 36. Opiniowanie decyzji starosty w sprawach rekultywacji.
 37. Współdziałanie i realizacja zadań własnych Gminy w zakresie wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj.:
  1. nadzór nad przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenia Burmistrza na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie realizacji obowiązku regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia;
  2. przygotowanie na zasadach określonych w ustawie, zezwolenia w drodze decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 38. Współdziałanie i realizacja zadań Gminy wynikających z zapisów ustawy prawo ochrony środowiska, tj.:
  1. analiza kosztów i prowadzenie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska w zakresie prowadzenia ścieków deszczowych do wód i do ziemi;
  2. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zawierającej informację o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe. [Ewidencja i naliczanie opłat (dane przekazuje Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa - osobny punkt]
 39. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie właściwości Referatu.
 40. Kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar.
 41. Prowadzenie pozostałych spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.
 42. Naliczanie opłat za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 43. Naliczanie opłat za usługi wodne za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
 44. Współdziałanie i realizacja zadań własnych Gminy w zakresie wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj.:
  1. nadzór nad przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenia Burmistrza na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie realizacji obowiązku regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia;
  2. przygotowanie na zasadach określonych w ustawie, zezwolenia w drodze decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 45. Naliczanie opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 46. Sprawozdawczość, współpraca przy planowaniu i aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 47. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji nakazujących wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.


Formularze wniosków: