Referat Księgowości

Referat Księgowości

Referat Księgowości (RK)

ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (stara część budynku), pok. 4, 4a, 5, 7 i 8.
tel. 611-018-203

 

Zadania Referatu:

Referat Księgowości prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem środkami publicznymi i realizacją budżetu Gminy oraz prowadzi windykację należności. Do podstawowych zadań Referatu należą sprawy:
 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 2. Przygotowywanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy.
 4. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.
 5. Uruchamiania środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.
 6. Przygotowywania materiałów niezbędnych do terminowego sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 7. Sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej i papierowej.
 8. Sprawowania kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 10. Prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 11. Przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 12. Dokonywania oceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
 13. Dokonywania likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 14. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (banki, urzędy skarbowe).
 15. Negocjowania z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na realizację zadań zleconych i powierzonych.
 16. Opracowania projektów aktów prawnych dotyczących: gospodarki finansowej, obiegu dokumentów finansowych i nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem.
 17. Prowadzenia ewidencji tytułów wykonawczych i monitorowanie ich realizacji.
 18. Podejmowania czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
 19. Rozliczanie podatku od towarów i usług dla Urzędu.
 20. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.
 21. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 22. Ewidencjonowanie na urządzeniach księgowych stanu mienia komunalnego.
 23. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 24. Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT.
 25. Wystawianie faktur i dokumentów obciążeniowych.


Formularze wniosków: