Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy (RI)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (nowa część budynku), pok. 16, 17, 18 i 19
tel. 611-018-206
ri@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
 1. Planowanie pełnej infrastruktury dla Gminy.
 2. Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów.
 3. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg i ulic, energii elektrycznej, budowy i remontów obiektów oświatowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej, będących własnością Gminy, w tym:
  1. programowanie;
  2. współpraca przy organizowaniu przetargów;
  3. współpraca z projektantami;
  4. przygotowywanie umów;
  5. nadzór nad wykonawstwem;
  6. organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji.
 4. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie remontów i inwestycji.
 5. Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z udziału Gminy w Spółce Aquanet S.A. w Poznaniu.
 6. Planowanie i aktualizacja infrastruktury dla Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 7. Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów wodno-ściekowych.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 9. Współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej w zakresie:
  1. wydawania warunków technicznych dla budowy, przebudowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  2. opiniowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  3. opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  4. opiniowania koncepcji zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 10. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, w tym:
  1. programowanie;
  2. współpraca przy organizowaniu przetargów;
  3. współpraca z projektantami;
  4. przygotowywanie umów;
  5. nadzór nad wykonawstwem;
  6. organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji.
 11. Budowa dróg i ulic wraz ze znakowaniem poziomym i pionowym.
 12. Prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu drogowego (ulic nowo budowanych lub modernizowanych).
 13. Współpraca z policją oraz zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich.
 14. Uzgadnianie wszystkich programów inwestycyjnych oraz projektów, które mają być realizowane na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 15. Koordynowanie inwestycji realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz innych inwestorów na potrzeby Gminy.
 16. Uzgadnianie prac inwestycyjnych z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie zieleni publicznej.
 17. Realizacja zadań związanych z budową gminnych obiektów małej architektury.
 18. Nadzór merytoryczny nad wydatkami ponoszonymi przez jednostki pomocnicze w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wydatków inwestycyjnych.
 19. Nadzór merytoryczny i realizacja wniosków składanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.
 20. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu.
 21. Współpraca z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie:
  1. uzgadniania prac inwestycyjnych w zakresie zieleni;
  2. uzgadniania zapisów w umowach dotyczących w szczególności: zakresu zieleni, uprawnień osób wykonujących zadania z zakresu zieleni, wymaganych dokumentów takich jak inwentaryzacja zieleni, projekt zieleni, plan zabezpieczenia drzew i krzewów na terenie budowy,
  3. uzgadniania wykonanych inwentaryzacji drzew i krzewów dla inwestycji gminnych,
  4. uzgadniania planu zabezpieczenia drzew i krzewów na terenie budowy,
  5. uzgadniania projektu zagospodarowania terenu,
  6. planowania środków finansowych na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych czy wykonanie całościowego zagospodarowania terenu.


Formularze wniosków:

 • n.d.