Referat Geodezji i Nieruchomości

Referat Geodezji i Nieruchomości

Referat Geodezji i Nieruchomości (GG)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 117 i 118
tel. 611-018-201
gg@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał oraz realizacja uchwał i zarządzeń związanych z przejmowaniem, nabywaniem i wykupem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości, w tym organizacja i obsługa przetargów.
 3. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 4. Oddawanie nieruchomości rolnych w dzierżawę.
 5. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości.
 6. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nabywanie tego prawa.
 8. Przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości.
 10. Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne.
 11. Przygotowywanie i realizacja umów dotyczących odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.
 12. Gospodarowanie gruntami rolnymi.
 13. Prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem opłat adiacenckich.
 14. Prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem opłaty planistycznej.
 15. Komunalizacja nieruchomości z mocy prawa i na wniosek Gminy.
 16. Wykonywanie prawa pierwokupu.
 17. Prowadzenie spraw we współpracy z kancelarią prawną o zasiedzenie nieruchomości.
 18. Prowadzenie postępowań o podział nieruchomości i udzielanie informacji o możliwościach i trybie podziału nieruchomości.
 19. Prowadzenie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i placów.
 21. Prowadzenie spraw dotyczących oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi.
 22. Planowanie środków budżetowych na opracowania geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami.
 23. Nadzór nad pracami geodezyjnymi zleconymi przez Gminę.
 24. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu.
 25. Przejmowanie nieruchomości za zobowiązania wobec Gminy Mosina.
 26. Prowadzenie spraw ustanawiania odpłatnych służebności na nieruchomościach gminnych, które nie stanowią lub nie są wykorzystywane jako drogi.
 27. Prowadzenie spraw w zakresie obciążania za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych, które nie stanowią drogi.
 28. Reprezentacja Gminy Mosina, w zakresie wynikającym z upoważnienia, jako podmiotuwłaścicielskiego w czynnościach wyjazdowych.
 29. Składanie w imieniu Gminy deklaracji na podatek leśny.
 30. Współpraca z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie typowania drzew cennych przyrodniczo na nieruchomościach planowanych do sprzedaży/kupna.

 

Formularze wniosków: