Biuro Obsługi Prawnej

Biuro Obsługi Prawnej

Biuro Obsługi Prawnej (BP)
I piętro (stara część budynku), pok. nr 112
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-568
bp@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Biura:

 1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów Gminy.
 2. Współuczestniczenie w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych.
 3. Udzielanie opinii, porad prawnych i wyjaśnień na potrzeby Rady, Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów i pracowników merytorycznych Urzędu w sprawie obowiązującego stanu prawnego.
 4. Uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
 5. Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
 6. Wykonywanie zastępstwa procesowego przez sądami polskimi.
 7. Sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Gminy.
 8. Współdziałanie w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
 9. Prowadzenie i udostępnianie do wglądu zbioru przepisów prawnych.
 10. Informowanie Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.
 11. Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru właścicielskiego spółek będącymi własnością Gminy w szczególności:
  1. tworzenie warunków realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, uprawnień z tytułu posiadanych przez Gminę akcji i udziałów w spółkach
  2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją jednostek organizacyjnych Gminy;
  3. analiza efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy oraz spółek, w których Gmina posiada udziały i akcje,

 

Formularze wniosków:

 • n.d.