Oświata


Zapewnienie dowozu dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka

ZAPEWNIENIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka


     

Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka


     

Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW NAUKI ZAWODU MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
     
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
     
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
     
Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów
     
Oświadczenie o braku naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
     
Oświadczenie o formie prawnej beneficjenta
     
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  
     
Formularz de minimis dla rolników
     
Formularz de minimis dla pracodawców
     
Formularz de minimis dla pozostałych
     
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego

Opieka nad dziećmi do lat 3 - Dzienny opiekun

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - DZIENNY OPIEKUN

Karta usługi    pdf
     
Informacja    pdf

Opieka nad dziećmi do lat 3 - Żłobki i kluby dziecięce

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Karta usługi    pdf
     
Informacja    pdf
     
Oświadczenie o niekaralności
     
Oświadczenie o numerze NIP i REGON
     
Oświadczenie o warunkach lokalowych

Zasiłek szkolny o charakterze socjalnym

ZASIŁEK SZKOLNY O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego