Ochrona środowiska


Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa ras agresywnych

PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RAS AGRESYWNYCH

Karta usługi
  pdf
     
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa ras agresywnych - informacja
 

     
Wniosek o wydanie zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa ras agresywnych


Zgłaszanie szkód łowieckich

ZAWIADOMIENIE

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

 

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele upraw zgłaszają wnioski o ich oszacowanie w formie pisemnej, a dzierżawcy lub zarządcy łowisk ewidencjonują zgłoszenia.

Opiniowanie rocznych planów łowieckich

OPINIOWANIE ROCZNYCH PLANÓW ŁOWIECKICH

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie opinii do rocznego planu łowieckiego

     
Wniosek o wydanie opinii do zmiany rocznego planu łowieckiego


Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Karta usługi
  pdf
   
 
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne


Przydomowe oczyszczalnie ścieków

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - o czym należy wiedzieć przed przystąpieniem do budowy
  pdf

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

 USUŃ BEZPŁATNIE AZBEST - ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

Usuwanie azbestu odbywa się  w oparciu o „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. W związku z tym raz w roku Urząd Miejski w Mosinie działajac w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu ogłasza  termin naboru wniosków o bez­płatne usunięcie wyrobów zawierających azbestu.

Informacje o bieżącym naborze znajdziesz na https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest?nobreakup#plik_18551 .

Obowiązek usuwania z użytkowania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielu/uzytkowniku/zarządcy nieruchomości.

Bieżące informacje można uzyskać również w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,

tel. 61 8109 546 lub 61 8109 204, e-mail: os@mosina.pl

 

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE - USUŃ AZBEST

Włókna azbestowe wnikają do organizmu ludzkiego przez układ oddechowy i kumulują się w płucach, co może powodować rozwój takich chorób jak:

 

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • rak oskrzeli,
 • rak płuc,
 • międzybłoniak opłucnej,
 • zmiany opłucnowe.

 

 Więcej na temat azbestu, jego szkodliwości oraz sposobie usuwania dowiesz się z bezpłatnej ulotki dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

 

 


Inwentaryzacja azbestu

INWENTARYZACJA AZBESTU

 POMYŚL O ŚRODOWISKU - USUŃ AZBEST ZE SWOJEGO OTOCZENIA

Włókna azbestowe wnikają do organizmu ludzkiego przez układ oddechowy i kumulują się w płucach, co może powodować rozwój takich chorób jak:

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • rak oskrzeli,
 • rak płuc,
 • międzybłoniak opłucnej,
 • zmiany opłucnowe.

 

USUŃ BEZPŁATNIE

Usuwanie azbestu w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. W związku z tym raz w roku Urząd Miejski w Mosinie działajac w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu  termin składania wniosków o bez­płatne usunięcie azbestu. 

Więcej szczegółów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie:

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

e-mail: os@mosina.pl

tel. 61 8109 546 lub 61 8109 204

Więcej na temat azbestu, jego szkodliwości oraz sposobie usuwania dowiesz się z bezpłatnej ulotki dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Na właścicielu/użytkowniku/zarządcy nieruchomości, na której użytkowane sa wyroby zawierające azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Poniżej kilka praktycznych informacji pomocnych w postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest:

 Inwentaryzacja

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Poniższy formularz stanowi załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio Burmistrzowi Gminy Mosina.
  • podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.
Drugi egzemplarz informacji należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu burmistrz przedkłada marszałkowi do 31 marca każdego roku.
 • Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest

Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiały zawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli na formularzu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

 

 • Instrukcja bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest umieszczonymi na zewnątrz budynku, np: dachy i elewacje

 

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest zamocowanych na zewnątrz obiektu jest możliwa, gdy:
  • wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi;
  • nie są w sposób widoczny „zestarzone", co charakteryzuje się wypłukaniem spoiwa cementowego i odsłonięciem słabo związanych z podłożem włókien azbestu;
  • nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie (w odniesieniu do wyrobów tzw. „miękkich " - ich zawilgocanie).
Dane z Informacji o użytkowaniu wyrobów zawierających azbest, składane przez właścicieli/użytkowników/zarządców nieruchomości są zamieszczane i aktualizowane w Bazie azbestowej https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/  oraz Elektronicznym Systemie Informacji Przestrzennej GEOAZBEST do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ .

 

Formularz inwentaryzacji azbestu  
     
Formularz oceny stanu azbestu  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

     
Karta informacyjna - Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia


Usuwanie drzew lub krzewów

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu
     
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadaniu prawa własności do urządzeń
     
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o poinformowaniu mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku
     
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ

Karta usługi   pdf
     
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa