Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY MOSINA

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z wystąpieniem Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego „CZO SELEKT" od dnia 1 stycznia 2017 r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi Burmistrz Gminy Mosina ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mosina obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 


Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

     
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej


     
Oświadczenie
     
Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej