Działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY MOSINA

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi Burmistrz Gminy Mosina ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mosina obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
     
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
     
Oświadczenie
     
Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej