Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 WZORY WNIOSKÓW --->>> DOSTĘPNE TUTAJ <<<---


Ogólny opis:

 1. Od 1 lipca 2011 r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki oraz zmieniły się także zasady rejestracji działalności gospodarczej.
  Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

 2. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 3. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 4. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer NIP. W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz numeru NIP należy wystąpić o duplikat.
 5. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
 6. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
 • Wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • Zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • Zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • Przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:
 • zmianie danych we wpisie;
 • zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wysłać ją na adres:

Urząd Miejski w Mosinie

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie pokój nr 110 w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Termin i sposób załatwienia:

 1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego, albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 3. Minister Gospodarki zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego informacji:
 • właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Tryb odwoławczy:

Nie występuje


Opłaty:

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub kopii: 17 PLN
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.
  GBS Mosina 2690480007 0000 0215 2000 0002


Informacje na temat przebiegu sprawy:

 1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
  Informacji udziela: Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
  pod numerami telefonów: 61 8109-562 lub 61 8109-563


Przydatne linki:

 1. Wszystkie formularze wraz z instrukcjami dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl w zakładce Formularze i instrukcje.

 2. Wyszukiwarki kodów PKD:
  1. www.biznes.gov.pl
  2. www.stat.gov.pl

 3. Portal rządowy dla przedsiębiorców: www.biznes.gov.pl