Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 
 1. Administratorem (ADO) Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą: Urząd Miejski w Mosinie tel. +48 618-109-500, adres e-mail: um@mosina.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Bartosz Dmochowski, tel. 618-109-522, e-mail: iod@mosina.pl.
 3. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Okres przechowywania danych
Przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
5 lat
Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Rekrutacja pracowników
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Przyjmowanie i publikowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
6 lat
Pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych od osób fizycznych i prawnych, podatków od środków transportowych
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przyznawanie ulg z tytułu nabycia gruntów rolnych, ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wydawanie decyzji o zgromadzeniach publicznych, organizacja imprez masowych
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność
 • Ustawa z 22 sierpnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Utrzymanie czystości i porządku, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie granic nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, zarząd nad drogami publicznymi
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) poprzez prowadzenie monitoringu
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Okres nie dłuższy niż 30 dni
Rejestracja, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie działalności gospodarczej w CEiDG
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Szacowanie szkód łowieckich, usuwanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i wypłata odszkodowań
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców, sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wysyłanie newsletter'a
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
Do momentu wycofania zgody
Udział w zajęciach, konkursach, konsultacjach, promocjach itp.
 • Zgoda osoby której dane dotyczą
Do momentu wycofania zgody
Umożliwienie kontaktu w celu udzielenia wsparcia stronom realizującym zadania związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojen oraz udostępnienia danych osobowych innym podmiotom w celu organizacji pomocy
 • Art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wsparcia, względnie do momentu wycofania zgody
Umożliwienie kontaktu w celu uzyskania wsparcia osobom poszkodowanym w skutek wojen
 • Art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do uzyskania pomocy
 
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiada Pan/Pani następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa, istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

 • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa, można zgłosić do ADO konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa, można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, ADO dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków ADO lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej ADO.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa, można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, ADO może dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

 • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa, można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, ADO jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu stosownego wniosku, ADO nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wnioskodawcy.

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku, gdy przetwarzania dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Realizacja przez ADO tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 3. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań ADO lub w celu ochrony Pana/Pani żywotnych interesów oraz realizacji przez Administratora zadań w interesie publicznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi ADO ma zawarte umowy powierzenia danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ADO przez te podmioty, a także przekazane podmiotom zewnętrznym (np. NGO) w związku z koniecznością realizacji zadań, dla których zostały zebrane (np. pomoc humanitarna).