Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; z późn. zm.), w Urzędzie Miejskim w Mosinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Dmochowski.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Miejski w Mosinie, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miejski w Mosinie
ul. Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

Klauzula informacyjna

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mosina z siedzibą: Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail um@mosina.pl, telefonicznie pod numerem 61 8109 500 lub tradycyjną pocztą, na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych, przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych

 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Zatrudnianie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych, rekrutacja

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą

Przyjmowanie i publikowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej

Pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych od osób fizycznych i prawnych, podatków od środków transportowych, zwrotu podatku akcyzowego, przyznawanie ulgi inwestycyjnej oraz z tytułu nabycia gruntów rolnych,

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Wydawanie decyzji o zgromadzeniach publicznych, organizacja imprez masowych

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność

 • Ustawa z 22 sierpnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Utrzymanie czystości i porządku, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie granic nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, zarząd nad drogami publicznymi

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rejestracja, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie działalności gospodarczej w CEiDG

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Usuwanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i wypłata odszkodowań

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców, sporządzanie aktów stanu cywilnego, testamentów

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Organizacja konkursów, warsztatów, wydarzeń, szkoleń, umieszczanie ofert i promocja

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Sprawy związane z oświatą, sportem, kulturą, stypendiami

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Straż Miejska

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Nagrywanie sesji Rady Miejskiej

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nagrywanie połączeń telefonicznych

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

Monitoring wizyjny

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

 1. Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu:
 • Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Po zrealizowaniu umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Jeżeli dane były przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dane będą przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.
 • Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Panią/Pana zgody – dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 • W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania nagrań dla celów dowodowych, w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
 • W związku z prowadzoną rejestracją rozmów telefonicznych, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 183 dni, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania nagrań dla celów dowodowych, w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy
 • Jako pracodawca, Administrator jest obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że zostanie przekazane do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiada Pani/Pan następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, może Pani/Pan zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych, wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa, może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa, może Pani/Pan złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, Administrator może dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie dotyczy to danych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, które mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie zprzepisami prawa: służbom; organomadministracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Ograniczenie o którym mowa w art. 8a ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Gminy Mosina danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.