Jesteś tutaj:   

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie została poddana samoocenie w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa bip.um.mosina.pl spełnia wymagania w  97,03 %.

Elementy, które nie spełniają dostępności to:

 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Niektóre dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych lub są skanami dokumentów. Sukcesywnie dokumenty te będą poprawiane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),

Wyłączenia

 • Na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt 3. ustawy o dostępności cyfrowej (...) w zakresie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych oraz arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.
 • Na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt 5. ustawy o dostępności cyfrowej (...) w zakresie treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego ale które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, względnie których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • Na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt 8. ustawy o dostępności cyfrowej (...) w zakresie treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Rachelska.
 • E-mail: agnieszka.rachelska@mosina.pl
 • Telefon: +48 618-109-531

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Mosina
 • Adres: ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
 • E-mail: um@mosina.pl
 • Telefon: +48 618-109-500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Placu 20 Października 1, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do Urzędu dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku
 • przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku jest dostępna pętla indukcyjna,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do Urzędu dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie jest winda. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po całym budynku
 • przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku od strony Straży Miejskiej,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są częściowo oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Budynek z siedzibą Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do MOK dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 • w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury planuje się w roku 2020 w IV kwartale budowę windy osobowej;
 • Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze budynku oraz korzystać z windy osobowej, by dostać się na piętro budynku;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek główny Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 4 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

 • Przy wejściu do budynku znajduje się bardzo stromy podjazd dla wózków, jednak jest on nieprzystosowany do samodzielnego podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Podjazdem tym można jedynie wciągnąć wózek przy pomocy osób trzecich.
 • Wszystkie pomieszczenia biblioteczne dla użytkowników są umieszczone na jednym poziomie,
 • przy budynku nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
 • toaleta nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Czapurach, ul. Poznańska 78 jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

 • Na wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich
 • przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami dostępna.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Daszewicach, ul. Szkolna 16 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia w Rogalinku, ul. Poznańska 19 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Filia w Krosinku, ul. Wiejska 49 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Filia w Pecnej, ul. Główna 50 jest częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • Wejście do biblioteki znajduje się na poziomie gruntu, nie ma potrzeby pokonywania schodów,
 • przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek z siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • do wejścia budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków;
 • przed budynkiem znajduje się obszerny, ogólnodostępny parking;
 • wejście do budynku, korytarze i wejścia do pomieszczeń OPS są szerokie i umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim;
 • na parterze budynku znajduje się toaleta;
 • budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej;
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Budynek z siedzibą Biura Mosińskiego TBS Sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, 62-050 Mosina jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W niewielkiej odległości od budynku, znajduje się miejsce parkinogowe dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście do budynku w którym znajduje się biuro spólki odbywa się schodami, przy których znajduje się podjazd oraz winda. Drzwi do budynku wyposażone są w próg;
 • Wszystkie pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze budynku. W razie konieczności pracownik może również przyjąć osobę na zewnątrz przed budynkiem;
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku;
 • Biuro nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną;
 • W budynku niema oznaczeń w alfabecie Braille'a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych;
 • Do biura spółki można wejść z psem asystującym.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do OSiR dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 • przy budynku znajdują się miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością;
 • drzwi wejściowo - wyjściowe z budynku oraz z hali głównej są drzwiami antypanicznymi z systemem dźwigni antypanicznych, co umożliwia szybkie i bezpieczne wyjście z budynku;
 • w budynku OSiR znajduje się platforma, która umożliwia wjazd wózków inwalidzkich na pierwsze piętro;
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze oraz na piętrze budynku;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz piętrze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;
 • przed trybunami na hali głównej na poziomie parkietu znajduje się wydzielone miejsc dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do OSiR dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 • w budynku OSiR nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku;
 • brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do OSiR dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 • przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością;
 • w budynku OSiR nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.